Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumu, Akıllı Telefon Kullanımı ve Sosyal Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Belli M.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.1237

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1237

Abstract

Amaç: Araştırma ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumları, akıllı telefon kullanımı ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan araştırmanın örneklemini, Burdur ili merkez ilçesinde öğrenim gören 510 ergen oluşturmuştur. Örneklem olasılıklı örneklem yöntemlerinden tabakalı örneklem yöntemine göre alt, orta ve üst sosyoekonomik gruptan üç okul belirlenmiştir. Araştırmanın verileri; Ekim 2017 ile Ocak 2018 tarihleri arasında, Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Ana-Baba Tutum Ölçeği, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu ve Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği formları kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi yüzde ve frekans dağılımları, Ki-kare, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman’s Korelasyon testleri ile yapılmıştır. Bulgular: Ergenlerin algıladıkları anne baba tutumları ile cinsiyet, okul türü, okudukları sınıf ve yaşları arasında bir ilişki bulunmuş olup kardeş sayısı, aile yapısı, gelir durumu, anne-baba eğitim düzeyleri ve akıllı telefon kullanım süreleri arasında bir ilişki belirlenmemiştir. Anne baba tutumu farklı olan ergenlerin akıllı telefon kullanımları ile sosyal kaygı düzeyleri arasında da istatistiksel olarak farklılık yoktur. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı puanları ile sosyal kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki (rho=0.051) bulunmakla birlikte bu ilişki katsayıları istatistiksel olarak önemli değildir (p>0.05). Ergenlerin akıllı telefon kullanım süresi ile akıllı telefon bağımlılık durumu arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur ( p<0.05). Sonuç: Anne baba tutumu farklı olan ergenlerde, akıllı telefon bağımlılığı ve sosyal kaygı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ergenlerde akıllı telefon kullanım süresinin akıllı telefon bağımlılığı üzerine etkisi vardır. Ayrıca akıllı telefon bağımlısı olan ergenler sosyal kaygı yaşamaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Ergen, Ebeveyn Tutumu, Akıllı Telefon Bağımlılığı, Sosyal Kaygı