Investigation Of The Opinions Of University Students About The Organ Transplantation


Orkun N. , Khorshtd L.

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.46-59, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.46-59

Abstract

Giriş: Organ yetmezliği insidansı tüm dünyada artmakta olup, organ nakli olmayı bekleyen hastalar da uygun organ beklerken yaşamlarını yitirmektedirler. Bazı hastalara diğerlerine göre daha kısa zamanda organ nakledilmekte, bazıları ise yıllarca beklemek zorunda kalmaktadır. Organ naklinin amacı, organ yetmezliği nedeniyle yaşamının sonuna gelmiş bir hastanın hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmaktır. Ülkemizde organ bağışı istenilen düzeyde değildir. Organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşmasında şüphesiz organ bağışında bulunanların artmasının büyük önemi vardır. Öğrencilerin organ bağışı konusundaki görüşlerinin incelenmesi, bu konuya ilişkin yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.

Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Organ Transplantasyonu konusundaki görüşlerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın verileri, 110 öğrenciden, araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu kullanılarak, 01.07.2010-31.08.2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzdelik hesaplamalar ve ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 22.27’dir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%55.5) organ bağışında bulunmayı düşündüğünü ifade etmiş ve bunların çoğunun (%65.5) öldükten sonra başkalarına hayat verme isteğinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yerleşim biriminin, akraba ya da yakın çevresinde organ bağışlayan birey bulunmasını etkilemediği saptanmıştır. Öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yerleşim biriminin organ bağışlamayı düşünmeyi etkilediği saptanmıştır. En çok büyük şehirde (%100) en az köy ve kasabada yaşayan öğrencilerin organ bağışı yapmayı düşündükleri saptanmıştır. Üniversite öğrencileri toplumda organ bağışlama eylemini arttırmada etkin bir rol oynayabilirler. Bu nedenle üniversite öğrencileri organ bağışına yönelik olarak bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Organ Transplantasyonu, Öğrenci, Görüş