Ege Ünı̇Versı̇Tesı̇ Hastanesı̇’nde Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Epidemiyolojik Ve Sağkalım Özellikleri.


Haydaroğlu A. , Yalman D. , Ersin M. S. , Doğanavşargil Yakut B., Karabulut B. , Özütemiz A. Ö.

23. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK VE SAĞKALIM ÖZELLİKLERİ

Ayfer HAYDAROĞLU1, Deniz YALMAN2, Sinan ERSİN3, Başak Doğanavşargil YAKUT,4, Bülent KARABULUT5, Ömer ÖZÜTEMİZ6

1.      EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi

2.      EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

3.      EÜTF Genel Cerrahi AD

4.      EÜTF Patoloji AD

5.      EÜTF Medikal Onkoloji BD

6.      EÜTF Gastroenteroloji BD

Amaç:Ege Üniversitesi Hastanesi (EÜH)’nde 1992-2017 yılları arasında Gastrointestinal Sistem (GİS)  kanseri tanısı ile tedavileri yapılan 19.542  olgunun epidemiyolojik ve genel sağkalım (GSK) özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmektir.

Gereç Yöntem:EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi (EÜKAM)’nin özel eğitimli ve sertifikalı kanser kayıt elemanları tarafından 1992-2017 yılları arasında, EÜH’nde 19.542 GIS kanseri kaydı yapılmıştır. Sınıflandırmalarda ve sağkalım analizlerinde SEER verileri göz önüne alınmıştır.CANREG 4 programı ile kaydedilen veriler SPSS programına aktarılmış, istatistik analizde ki-kare yöntemi ve doğrusal modellemeler yapılmış, p <0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular:GİS kanserleri, EÜH Kanser Kayıt sisteminde tüm olgularda ilk sırada (%16,7) yer almakta (Ki-kare:61,189;p<0,0001), erkeklerde 2., kadınlarda 3. sırada görülmektedir.GİS kanserleri içinde en sık kolorektal kanserler görülmekte (%37), bunu mide (%22) ve pankreas (%13) kanseri izlemektedir(Resim1/a ve b).Yerleşimlerin cinsiyete göre dağılımında kolorektal kanserlerin kadınlarda (%38,6), mide kanserlerinin ise erkeklerde (%22,6) daha sık olduğu saptanmıştır (Ki-kare:196,497; p<0,0001)(Resim 2/a).Yerleşimlerin cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımında GİS kanserleri erkeklerde 60-69 yaş grubunda (% 31,0), kadınlarda ise 70 yaş üzeri grupta (%28,6) anlamlı yüksektir (Ki-kare:85,297; p<0,0001).Yirmi yaş ve üzeri erişkin ve çocukluk dönemi karşılaştırmasında çocuklarda en sık yerleşim karaciğer ve intrahepatik safra kanalları iken (%60,9), erişkinde kolorektal yerleşim ilk sıradadır (%37,4)(Ki-kare:320,871; p<0,00019)(Resim 2/b).Histopatolojik açıdan en sık adenokanserler (%70)  görülmektedir (Ki-kare=36,591; p<0,0001).GİS kanserlerinde cinsiyet ve yıllara göre sayıca doğrusal bir artış saptanmıştır (GLM:F=45,257; p<0,0001).Cinsiyetler arası fark anlamlı değildir(Resim 3/a). Evrelendirme yapılan olguların daha çok lokal ileri evrelerde tanı aldığı görülmüştür(Resim 3/b). GİS kanserlerimizde medyan sağkalım 25 ay, 5 ve 10 yıllık GSK oranları %33,6 ve %25,2’tir (Resim 4/a).Cinsiyete göre sağkalım eğrileri Resim 4/b’de görülmektedir. Yerleşim yerlerine göre en iyi sağkalım kolorektal kanserlerde (5 ve 10 yıllık GSK oranları sırasıyla %53 ve %40), en kötü sağkalım pankreas kanserlerindedir (5 ve 10 yıllık GSK oranları sırasıyla %8,3ve %6)(Resim 4/c).

Sonuç: EÜH Kanser Kayıt sisteminde GİS Kanserleri tüm sistemler arasında birinci sırada yer almakta, GİS kanserleri içinde  en sık kolorektal kanserler görülmekte, bunu mide kanserleri izlemektedir. Kolorektal yerleşim kadınlarda, mide ise erkeklerde daha sıktır. GİS kanserlerinin hastanemizde cinsiyete ve yıllara göre doğrusal bir artış gösterdiği saptanmıştır. Cinsiyetler arası fark anlamlı değildir. GİS kanserlerinde medyan sağkalım 25 ay, 5 ve 10 yıllık GSK oranları %33,6 ve %25,2’dir.Yerleşim yerlerine göre en iyi sağkalım kolorektal kanserlerde, en kötü sağkalım pankreas kanserlerindedir.