DÜZENLİ AEROBİK EGZERSİZİN HEPSİDİN VE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ VE TMPRSS6 RS855791 POLİMORFİZMİNİN ROLÜ


Kahraman C., TURGAY F. , Yiğittürk O., CANÜZMEZ A. E. , Durmaz B., Aşıkovalı S.

16. Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim 2018, ss.591-592

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.591-592

Özet

Giriş ve Amaç: Hepsidin, demir metabolizmasının temel kontrolünü yürüten bir hormon olup ilişkili geni olan TMPRSS6’nin rs855791 polimorfizmi (RSP) egzersizle birlikte birçok hematolojik parametrenin düzeyini etkileyebilir. Ancak egzersizin hepsidin ve hematolojik parametreler üzerine etkisi ve RSP’nin muhtemel rolü belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, aerobik egzersizin hepsidin ve bazı hematolojik parametreler üzerine etkisi ve RSP’nin rolünün araştırılmasıdır. Yöntem: Bu çalışmaya 46 sağlıklı antrene erkek futbol hakemi (23.3±2.8 yaş) ve 43 sedanter (23.2±3.3 yaş) katıldı. Gönüllülere dayanıklılığın kriteri olarak YOYO aralıklı (seviye 2) testi uygulandı. Tokluk venöz kan örneklerinden; hepsidin ve okside düşük dansiteli lipoprotein (oksLDL) düzeyleri ELISA yöntemiyle, total antioksidan/oksidan statüsü (TAS ve TOS), hemogram, ferritin, demir ve demir bağlama kapasitesi standart metodlarla belirlendi. RSP genotiplemesi, periferik kandan elde edilen genomik DNA’lardan polimeraz zincir reaksiyonu sonrasında restriksiyon fragman uzunluğu polimorfizmi analizi ile belirlendi. Bulgular: Sporcuların TAS değerleri kontrolünkilerden anlamlı olarak daha büyük (p=0.000), ortalama eritrosit hacmi (MCV) ise daha küçüktü (p=0.045). Sporcularda (n= 30); T taşıyıcı grubunun (Tt, Tt=TC+TT), MCV (p=0.035) değeri kontrol (n=30)’ünkinden anlamlı olarak daha küçük; eritrosit sayısı ise (RSP’ye bağlı olarak) daha büyüktü (p=0.004). Kontrol genotip grubunda (n=30); homozigot CC grubunun eritrosit (p=0.027) sayısı Tt grubununkinden anlamlı olarak daha büyüktü. Hepsidin için gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Bu bulgular, futbol hakemlerinde, aerobik egzersizin, hepsidin düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi olmaksızın; T taşıyıcı grubunun eritrosit sayısını rs855791 polimorfizmine bağlı olarak arttırdığını gösterir. Kan eritrosit değeri için kontrol genotip grupları arasında gözlenen farklılık, belirtilen polimorfizmden kaynaklanabilir. Anahtar kelimeler: Aerobik egzersiz, hepsidin, hematolojik parametreler, TMPRSS6 rs855791 polimorfizmi