Do we pay proper attention to triglyceride levels in coronary artery disease?


Creative Commons License

Kayıkçıoğlu L. M. , Ildızlı M., Olukman M. , Hasdemir C. , Yavuzgil O. , Can L. H. , ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.34, no.4, pp.218-222, 2006 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 4
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Page Numbers: pp.218-222

Abstract

Koroner arter hastalığında trigliserid düzeylerine gereken önemi veriyor muyuz?

Meral Kayıkçıoğlu1, Muge Ildızlı1, Murat Olukman2, Can Hasdemir1, Oguz Yavuzgil1, Levent Can1, Cemil Gürgün1, Hakan Kültürsay1, İnan Soydan1
1Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilimdalı,İzmir
2Ege Universitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilimdalı,İzmir

AMAÇ
Epidemiyolojik çalışmalar yüksek trigliserid düzeylerinin koroner arter hastalığı (KAH) riskini artırdığını göstermiştir. Bu çalışmada, bir üçüncü basamak sağlık merkezinin, koroner arter hastalarında trigliserid düzeylerine yaklaşımı değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, bir üniversite hastanesi kardiyoloji kliniğine son bir ay içinde angina pektoris yakınmasıyla başvuran ve elektif koroner anjiyografi amacıyla yatırılarak KAH saptanan ardışık 100 hasta (79 erkek, 21 kadın; ort. yaş 58±10) alındı. Çalışma verileri olguların hastane dosya kayıtlarından elde edildi. Hastaların lipid profilleri ve uygulanan tedaviler incelendi.

BULGULAR
Hastaların %66’sı hiperlipidemikti. Ortalama lipid düzeyleri şu şekildeydi: Total kolesterol 203±44 mg/dl; trigliserid 195±106 mg/dl; yüksek yoğunluklu lipoprotein 43±11 mg/dl, düşük yoğunluklu lipoprotein 124±38 mg/dl. Olguların %31’i yatışta statin kullanıyordu ve taburcu olurken %65’ine statin önerilmişti. Hiçbir hasta yatışta fibrat türevi kullanmıyordu. On hastada trigliserid düzeyine hiç bakılmamıştı. Trigliserid düzeyinin ölçüldüğü hastaların sadece 29'unda (%32.2) trigliserid düzeyi ATP III kılavuzuna göre normal sınırlardaydı (<150 mg/dl). Trigliserid düzeyi 25 olguda (%27.8) yüksek normaldi (150-199 mg/dl) ve taburcu edilirken bunların 14'ünde statine başlanmıştı. Otuz beş olguda (%38.9) trigliserid düzeyi yüksekti (200-499 mg/dl) ve bunların hepsinde trigliserid yüksekliği ön planda idi ve 27'sinin tedavisine statin eklenmişti, sadece üç hastaya taburcu olurken fibrat önerilmişti.

SONUÇ
Koroner arter hastalığında trigliserid düzeylerine gereken önemin verilmediği ve hipertrigliseridemi tedavisi için fibrat kullanımının yetersiz olduğu görüldü. Hastalardaki trigliserid yüksekliği oranı da göz önüne alındığında, hekimlerin hipertrigliseridemi ve tedavisi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antilipidemik ajan/terapötik kullanım, koroner arter hastalığı, hipertrigliseridemi/komplikasyon/tedavi, trigliserid.