Afetlere Karşı Dirençli Toplum Oluşturma Sürecinin Kavramsallaştırılması Üzerine Bir Çalışma


Sarı B. , Ergün O. F. , Güner Y.

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.303-305

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.303-305

Abstract

Öz

Günümüzde, afetler insanlar için parasal ve fiziksel kayıplar meydana getirmelerinin yanı sıra, sosyal ve toplumsal huzur ve refahı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkiler; ülkelerin eğitim durumu, ekonomik gelişmişlikleri ve alt yapı sistemlerindeki problemler ile birlikte derinleşmektedir. Ülkelerin ve toplumların afetler karşısındaki davranışları ve baş etme kapasiteleri söz konusu olduğunda, dirençlilik kavramı ortaya çıkmaktadır. Dirençlilik temel anlamda, birey veya toplumların afetler ile başa çıkma kapasitesini ifade etmektir. Toplumların dirençli hale gelmeleri, ekonomik, sosyal ve kültürel etkenlerin bir araya gelmesi ile oluşan uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı; toplumların afetlere karşı dirençli hale gelmesini belirleyen kıstasları ortaya koymak ve afetlere karşı dirençli toplum oluşturma aşamalarını kavramsallaştırmaktır. Bu araştırma, kavramsal literatür taraması yöntemi ile oluşturulmuş nitel bir çalışmadır. Toplumsal dirençlilik ile ilişkilendirilebilecek bilimsel makale, tez ve yayınlar taranmıştır. Araştırmada, bir toplumu afetlere karşı dirençli hale getirebilmek için gereken adımlar ve süreçler bir model olarak önerilmektedir. Önerilen modelde, afetlere karşı dirençli toplumu meydana getiren başlıklar; Ekonomik ve sosyal refah, Altyapı sistemlerine ulaşım, sağlık ve zindelik, yönetime katılım ve temsil edilebilme, afete maruz kalma ve coğrafi konum olarak belirlenmiştir. Belirlenen başlıkların her biri ayrıca alt başlıklara ayrılmaktadır. Çalışmada, bir toplumun afetlere karşı dirençli hale gelebilmesi için geçirdiği aşamalar belirlenen başlıklar altında kavramsallaştırılmaktadır. Sonuç olarak, toplumların afetlere karşı dirençli hale gelebilmeleri çok karmaşık ve zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Afetlere karşı dirençli toplum meydana getirebilmek için; ekonomik kalkınmadan açlık ve fakirliğin sonlandırılmasına, eğitimden sosyal refahın arttırılmasına kadar birçok alanda ortaklaşa ve çok disiplinli çalışmanın eş zamanlı olarak yürütülmesi gerektiği açıkça görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Dirençlilik, Dirençli Toplum