AN INVESTIGATION ON FACTORS PREVENTING THE PARTICIPATION OF WOMEN TO ECONOMIC LIFE


Macit D., Yeşilay R. B. , Macit A.

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.44, pp.5192-5203, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 44
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : International Social Sciences Studies Journal
  • Page Numbers: pp.5192-5203

Abstract

Gender has many implications for people's lives, but one of the most important is that it forms the basis of inequality among people. The issue of gender inequality continues in Turkey as well as a continuing problem in many countries for many years. Besides being a socio-cultural problem, problems arise from significant gender inequality both in the economic and political arena. Especially in less developed and developing countries, the more intense inequality phenomenon makes itself felt more in the economic field. Gender perception, which is an obstacle to women's participation in economic life, constitutes a fundamental constraint on the effective use of labor and creates problems in basic macroeconomic issues such as income distribution and economic growth. In this context, when the gender inequality problem is evaluated together with all its results, it is an important issue that should be emphasized not only in terms of reducing figures but also in removing a fundamental obstacle to economic development.

The aim of this study is to examine the factors preventing economic participation in detail, since women are not at the desired level in terms of economic participation. Turkey's own internal development in the context of both the economic participation of women for this purpose as well as the G-20 member countries have been studied in comparison with other countries from the pool. For this purpose, many ratios and criteria have been included in the evaluation, but in some cases the starting and ending values of different years have to be used due to irregularities in the available data. Despite this limitation, the study was tried to be performed in the most optimal way.

Toplumsal cinsiyet, insanların yaşamları için birçok etkiye sahiptir, ancak en önemlilerinden biri, insanlar arasındaki eşitsizliğin temelini oluşturmasıdır. Cinsiyet eşitsizliği konusu dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de yıllardır süregelen bir problem olarak devam etmektedir. Sosyo-kültürel bir problem olmasının yanı sıra hem ekonomik hem de siyasal arenada önemli boyutlarda cinsiyet eşitsizliğinden doğan problemler ortaya çıkmaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olarak karşılaşılan eşitsizlik olgusu kendisini ekonomik alanda daha çok hissettirmektedir. Kadınların ekonomik hayata katılımlarının önünde bir engel olan cinsiyet algısı, emeğin etkin kullanımının önünde temel bir kısıt oluşturmakta ve gelir dağılımı, ekonomik büyüme gibi temel makro iktisadi konularda problemler yaratmaktadır. Bu bağlamda cinsiyet eşitsizliği problemi tüm sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde yalnızca rakamların azaltılması açısından değil aynı zamanda ekonomik gelişimin önündeki temel bir engelin kaldırılması açısından da vurgulanması gereken önemli bir konudur.

Çalışma, kadınların ekonomik katılım bakımından istenen seviyede olmadıklarından hareketle ekonomik katılımı engelleyen faktörlerin detaylı incelemesini yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kadınların ekonomik katılımı çerçevesinde Türkiye’nin hem kendi içsel gelişimi hem de G-20 üyesi ülkeler havuzundan seçilmiş diğer ülkelerle kıyaslaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla pek çok oran ve kriter değerlendirmeye dahil edilmiş ancak elde edilebilen verilerde düzensizliklerden ötürü kimi durumlarda farklı yılların başlangıç ve bitiş değerleri kullanılmak zorunda kalınmıştır. Bu kısıta rağmen çalışma en optimal biçimde yapılmaya çalışılmıştır.