Levels of Perception of Family Environment in Mothers of Children with Cerebral Palsy


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N. , Mutlu A.

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, vol.22, pp.105-114, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi
  • Page Numbers: pp.105-114

Abstract

Purpose: Having a disabled child effects

mothers and fathers both in the physical and

emotional aspect. This study aims to investigate

levels of perception of family environment

in mothers of children with CP.

Material-Method: In order to determine the

levels of perception of family environment in

mothers of children with CP, this study included

66 children with CP and their mothers.

Family Environment Questionnaire was

applied to mothers.

Results: Mean age of the children was

4.03±1.09 years. 26 (39.4%) of all children

had speech disorder in addition to CP. Significant

correlation was found between clinical

type, information given to mothers about

the diagnosis of their children, speech disorder

of the children and between family environment

concept unity-solidarity (p<0.05).

Conclusion: Detailed knowledge about

families may help to determine the services

which will be provided to families. This

study therefore is important

Amaç: Özürlü çocuğa sahip olmak anne ve

babaları hem fiziksel hem de emosyonel olarak

etkilemektedir. Bu çalışmada SP’li çocuğa

sahip annelerin aile ortamını algılama

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: SP’li çocuğa sahip annelerin

aile ortamını algılama düzeylerinin belirlenmesi

amacıyla yapılan bu çalışma, 66

SP’li çocuk ve annesi ile gerçekleştirilmiştir.

Annelere Aile Ortamı Değerlendirme Ölçeği

uygulanmıştır.

Bulgular: SP’li çocukların yaş ortalaması

4.03±1.09 yıl idi ve 26’sında (%39,4) SP’ye

ek olarak konuşma problemi vardı. SP’li çocukların

annelerin tanı hakkında bilgilendirilme

durumu ve çocuğun konuşma problemi

ile aile ortamı değerlendirme ölçeğinin birlikberaberlik

alt boyutu arasında istatistiksel

olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Tartışma: Ailelere ilişkin daha ayrıntılı bilgi

sahibi olunması, aileye sunulacak hizmetlerin

belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu bakımdan

önemli bir çalışmadır