İşitme Engelliler Öğretmenleri ile Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanlarının İşitme Kayıplı Çocukların Eğitimi Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.40, ss.88-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 40
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.21764/efd.45205
  • Dergi Adı: e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
  • Sayfa Sayıları: ss.88-112

Özet

Özet: Bu araştırmada işitme, konuşma, özel eğitim ve

rehabilitasyon merkezlerinde çalışan işitme engelliler

öğretmenleri ile odyoloji ve konuşma bozuklukları

uzmanlarının, işitme kayıplı çocukların tanı,

değerlendirme, eğitim süreçleri, eğitimlerinde ailelerin

katılımına yönelik düzenlemelere ilişkin görüşlerinin

incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel desende nitel

araştırma yönteminde gerçekleştirilen bu araştırmanın

verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile

toplanmıştır. Katılımcılar İzmir ilinde araştırmaya

katılmaya gönüllü 5 işitme engelliler öğretmeni ve 3

odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı

(OKBU)’dır. İşitme kayıplı çocuklara özel eğitim ve

rehabilitasyon desteği sunan işitme engelliler

öğretmenleri ile odyoloji ve konuşma bozuklukları

uzmanlarının görüşleri incelendiğinde ''İşitme engelli

öğrencilerin tanı ve değerlendirme süreçlerine ilişkin

görüşler, İletişim yaklaşımlarına ve uygulanan

programa ilişkin görüşler, İzleme ve değerlendirmeye

ilişkin görüşler, İşbirliğinin önemine ilişkin görüşler,

Yasal düzenlemelere ilişkin görüşler'' olmak üzere beş

ana temada betimlenmiştir. Ana temalar, 11 alt

temadan oluşmaktadır. Çalışma sonunda işitme

kaybının erken dönemde tanılanması, okul öncesi ve

diğer öğretim kademelerinde aileye eğitim desteğinin

verilmesi, işaret dilinin öğretmenlere öğretilmesi gibi

öneriler ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşitme kayıplı çocuk, işitme

engelliler öğretmeni, odyoloji ve konuşma

bozuklukları uzmanı, özel eğitim, eğitimsel düzenleme

Abstract: This study aims to examine the opinions of

teachers of children with hearing impairment who

teach in hearing, speech, special education

rehabilitation centers, audiologists and speech

pathologists about diagnosis, evaluation, educational

process of children with hearing loss and about

participation of their families in their education. The

data of this study which was conducted in descriptive

design as a qualitative research have been collected

with the semi-structured interview technique. The

participants are 5 teachers of children with hearing

impairment and 3 audiologists and speech pathologists

who were volunteer to participate in the research in

Izmir. The findings obtained from the opinions of

teachers, audiologists and speech pathologist who

support children with hearing loss in terms of special

education an rehabilitation were described under five

main themes: Opinions about diagnosis and

evaluation process of the students with hearing

impairment, opinions about the communicative

approaches and programs applied, opinions about

monitoring and evaluation, opinions about

importance of cooperation, opinions about legal

regulations. The main themes consist of 11 subthemes.

The suggestions obtained at the end of the

study are diagnosis of hearing loss at early ages,

providing educational support to family for preschool

and other educational levels, teaching sign language to

teachers.

Keywords: Child with hearing loss, teachers of the

children with hearing impairment, audiologist and

speech pathologist, special education, educational

regulation.