The Efficacy of Endoscopic Subureteric Injection in Refluxing Renal Complete Duplex Systems


Çayırlı H. , Tekin A. , Kılıç Ö. , Arusoğlu İ. Z. , Avanoğlu A., Ulman İ.

10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Samsun, Turkey, 16 - 19 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Samsun
  • Country: Turkey

Abstract


Giriş


Çift toplayıcı sistem (ÇTS) ve vezikoüreteral reflü (VUR) birlikteliği olan hastalarda endoskopik tedavinin başarısı konusunda farklı sonuçlar bildirilmiştir. Çalışmamızda VUR ve ÇTS birlikteliği olan olgularda endoskopik tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


Hasta-Yöntem


Kliniğimizde 2009-2018 yılları arasında VUR için endoskopik tedavi uygulanmış komplet ÇTS tanılı hastaların kayıtları geriye dönük incelenmiştir. Demografik özellikleri, başvuru nedenleri, ilk enjeksiyon yaşları, tedavi sonrası izlem süreleri ve subüreterik enjeksiyon için kullanılan materyal miktarları değerlendirilmiştir. Koruyucu antibiyotik tedavisine rağmen tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE) saptanması ve/veya sintigrafide fonksiyon kaybı nedeniyle subüreterik enjeksiyon uygulanan 24 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara subüreterik poliakrilat polialkol kopolimer enjeksiyon materyali uygulanmıştır. İşlem sonrası değerlendirme; üriner ultrasonografi (15.,45. ve 90. günler) ve 3. ayda işeme sistoüretrografisi (İSUG) ile yapılmıştır.


Bulgular


Hastaların başvuru nedenleri; tekrarlayan İYE (n=20, %83,3), antenatal hidroüreteronefroz (n=7, %29) ve ultrasonografide üreter dilatasyonudur (n=1, %4,1). Hastaların %75’inde işlem öncesi sintigrafide skar/fonksiyon kaybı mevcuttur. K/E oranı 3/1 saptanmıştır. 24 hastanın 5’inde üst ve alt pole birlikte reflü vardır. ÇTS’li toplam 29 reflülü üniteden ; 1’i 1. derece, 3’ü 2. derece, 8’i 3. derece, 10’u 4. derece, 7’si 5. derece bulunmuştur. Enjeksiyon yaşı ortalama 42,5±29 ay, enjeksiyon sonrası izlem süresi ortalama 31±25 aydır. Enjeksiyonda uygulanan madde miktarı ortalama 0,77±0,71 ml’dir. Hastaların 19’unda (%79,1) kontrol İSUG incelemesinde VUR kaybolmuştur. Reflüsü kaybolan bir hastada 6 yıl sonra sık İYE nedeniyle yapılan İSUG’da nüks reflü saptanmıştır. ÇTS ve VUR birlikteliği olan hasta grubunda başarı oranı %75’tir.


Sonuç


ÇTS ve VUR birlikteliğinde subüreterik enjeksiyon, etkili bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi yöntem seçimi yapılırken başarı oranı yanında hasta özellikleri de dikkate alınmalıdır.