Social Competence and Promoting Alternative Thinking Strategies - PATHS Preschool Curriculum


Karabay Ş.

Educational Sciences: Theory & Practice , vol.12, no.4, pp.2679-2698, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Educational Sciences: Theory & Practice
  • Page Numbers: pp.2679-2698

Abstract

Bu çalışmada, Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi- Okulöncesi programının okul öncesi çocuklarının sosyal becerileri üzerinde etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ege Üniversitesi’ne bağlı kurum anaokullarının 5–6 yaş sınıflarına devam eden 95 çocuk ve 7 öğret-men yer almıştır. Ön test-müdahale-son test düzeninde yürütülen çalışmada çocukların sosyal ve duygusal yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla, Alternatif Düşünme Stratejilerinin Destek-lenmesi - Okulöncesi Değerlendirme Seti, Head Start Yeterlilik Ölçeği (Öğretmen Versiyonu) ve Kusche Duygu Envanteri kullanılmıştır. Çocukların ve öğretmenlerin sınıf içindeki davranışlarını değerlendirmek için, Öğretim Stili Değerlendirme Ölçeği ve Sınıf Ortamı Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonucunda ADSD-Okulöncesi programının deney grubundaki çocukların dikkat/konsantrasyon becerilerini (F(1,93)= 6.24*, p05), sosyal duygusal yeterliliklerini (F(1,93)= 11.69*, p05; F(1,93)= 29.23**, p001) ve sınıf kurallarına uyumlarını, iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini anlamlı düzeyde attırdığı (F(1,93)= 29.23**, p001.), saldırganlık/yıkıcı davranışları anlamlı derecede azalttığı (F(1,93)= 7.06**, p001) ortaya çıkmıştır. Ancak kontrol ve deney grubundaki çocukların duygu kelime dağarcığı seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (F(1,84)= 10.80). Müdahale programını uygulayan öğretmenlerin, disiplin, duygusal destek, sosyal farkındalık, problemleri önleme/ortadan kaldırma ve problem çözme becerilerinde de anlamlı derecede artış olduğu belirtilmiştir (F(1,5)= 8.24*, p05; F(1,5)= 30.42**, p001; F(1,5)= 31.20**, p001; F(1,5)= 35.07**, p001).