Occupational and Safety- (İş Sağlığı ve Güvenliği)


Creative Commons License

Karabal A.

Inrenational Journal of Western Back Sea Social and Humanities Sciences, vol.5, no.1, pp.1-21, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46452/baksoder.816965
  • Title of Journal : Inrenational Journal of Western Back Sea Social and Humanities Sciences
  • Page Numbers: pp.1-21

Abstract

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Ahu KARABAL Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu ahukarabal@gmail.com ORCID: 0000-0001-2345-6789 Öz Sanayileşmeyle birlikte özerk bir kimliğe kavuşan İş Hukukunun temel prensibi, işçi konumunda olan bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Zira; hukukun aynı zamanda sosyal bir olgu olarak tanımlandığı bilinmektedir. Söz konusu amaç doğrultusunda, toplumsal dengenin korunması da önem arz etmektedir. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi ve hizmet akdi aşikardır. Dolayısıyla; işçi ile işveren arasında iş ilişkisinin mevcudiyeti; aynı zamanda işçinin yaşama hakkının, can güvenliğinin, sağlığının, bedensel ve ruhsal bütünlüğünün de korunması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, “İş Sağlığı ve İş Güvenliğinden” bahsedilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında; İş Hukukuna temel problem teşkil eden “İşçinin Korunması ve Gözetilmesi ile İşçinin Korunması ve Gözetilmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranan İşverenin Sorumluluğu ve İşverene Uygulanacak Müeyyideler” konularına paralel olarak; ilgili hususlarda temel sorunlar incelenmeye çalışılmış ve çözüm önerileri vurgulanmıştır. İlk bölümlerde “İş, Asıl İş, Yardımcı İş, İşçi, İşveren ve İşyeri Kavramları, Çalışma ve İş Kavramları Arasındaki Farklar, Bağımsız Bir Hukuk Dalı Olan İş Hukuku Kavramı ve İş Hukukunun Gelişmesi Nedenleri”, sonraki bölümlerde ise “İş Sözleşmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihçesi, İş Kazası Kavramları, İşverenin Yükümlülükleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Kapsamındaki Yükümlülükleri, İşçinin Korunması ve Gözetilmesi Borcuna Aykırı Davranan İşverenin Sorumluluğu ve İşverene Uygulanacak Müeyyideler ile Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatlarının Karşılaştırılması” konularına değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mevzuat, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kanun ve Yönetmelik