Yara Tedavisi Olarak Hiperbarik Oksijen Alan Olgularda Etyolojik, Demografik Ve Klinik Verilerinin İncelenmesi Ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Öztürk A. M. , Vahabi A. , Mert M., Şimşir I. Y. , Taşbakan M. , Ertam Sağduyu İ. , ...More

III. GÜNEY ANADOLU ENFEKSİYON KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.108-109

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.108-109

Abstract

PP-62. Yara Tedavisi Olarak Hiperbarik Oksijen Alan Olgularda Etyolojik, Demografik Ve Klinik Verilerinin İncelenmesi Ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi

Anıl Murat Öztürk1

, Arman Vahabi1

, Merve Mert2

, Ilgın Yıldırım Şimşir

İlgen Ertam Sağduyu4

, Şevki Çetinalp

3

3, Meltem Işıkgöz Taşbakan2,

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ: 3. basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet vermekte olan merkezimizde, tarafımıza sıkça refere edilen kronik ayak yaraları ve periferik dolaşım bozukluklarında; hiperbarik oksijen tedavisi, hem nonoperatif takip olgularında hem operatif takip edilecek olgularda gerek operasyon öncesi gerek operasyon sonrası dönemde doku oksijenizasyonunu arttırması ve yara iyileşmesini pozitif yönde etkilemesi nedeniyle sıkça kullanılmaktadır. Merkezimizde multidisipliner yaklaşımla yönetilen bu olgularda, olguların büyük çoğunluğunu diyabetik ayak hastaları oluştursa da; dermatoloji, ortopedi, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, plastik cerrahi kliniklerinin takibinde geniş bir yaş, etyoloji, ek hastalık, girişim öyküsü, tedavi spektrumunda olgular bulunmaktadır. Endikasyonlar dâhilinde kalındığında genel anlamda yan etki profili açısından güvenli bir tedavi seçeneği olan hiperbarik oksijen tedavisinin merkezimizde takip edilen olgularda gelişen yan etkileri, gelişen yan etkilerin tedavi değişikliği gerektirip gerektirmediği incelenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM: Çalışmada merkezimizde takip edilen, Ocak 2018-Ocak 2019 tarihlerinde hiperbarik oksijen tedavisi almış olgular, retrospektif olarak elektronik hasta dosyası sistemi üzerinden değerlendirildi. Olguların takip edildiği primer klinik, hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonları, yara sorununa, bağlı yapılan cerrahi girişimler, ek hastalıklar, yara yerinde gelişen komplikasyonlar, aldıkları ek tedaviler incelendi. Hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirilip yan etki gelişenler, gelişen yan etkiye bağlı tedaviyi tolere edemeyen olgular saptandı.

VERİLER Hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirilen toplam 62 (43 erkek 19 kadın) hasta değerlendirmeye alındı. Hastanın 52’si diyabetik ayak nedeniyle diyabetik ayak konseyinde takip edilen olgulardı. Diğer olguların etyolojisinde ise kronik osteomyelit, periferik arter hastalıkları, yumuşak doku enfeksiyonu, enfektif ülserler bulunmaktaydı. Yaş grubu olarak incelendiğinde olgular 15-92 yaş aralığında idi. Olgularda en çok eşlik eden hastalıklar hipertansiyon, koroner arter hastalığı idi. Beş hasta hiperbarik oksijen tedavisi esnasında rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Bu olgularda vitallerde anormallik saptanmadı, hastalar sorgulandığında rahatsızlık

108

hissinin kapalı alanda olmaya ve orta kulak basınç eşitleme manevralarına koopere olamamaya bağlı olduğu saptandı. Beş olgunun ikisinde hiperbarik oksijen tedavisinin kesilmesi gerekti. Diğer üç olgu ise ilk seans sonrası rahatsızlık hissinin belirgin olarak tekrarlamadığını ifade etti. Literatürde bildirilen akciğer hasarı, sinüs hasarı, görüş bozukluğu, senkop gibi yan etkiler olgularımızda saptanmadı. Kulakta dolgunluk ve rahatsızlık hissi yaygın olarak bildirilse de, tedaviye uyumu etkileyecek seviyede olan olgumuz olmadı.

SONUÇ: Hiperbarik oksijen tedavisi, endikasyonlar dâhilinde kalındığında, geniş bir hasta spektrumunda çok yüksek oranda tolere edilebilmekte, major yan etkiler sık görülmemektedir. Tedaviye uyumsuzluğun temel nedeni, kapalı ortamdan duyulan rahatsızlık olarak göze çarpmaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisi başlamadan önce hastalara tedavi hakkında bilgilendirme yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasını azaltabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: diyabetik ayak, hiperbarik oksijen tedavisi, osteomyelit