Spor Merkezi ve Profesyonel Spor Kulübü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi


Keçeci O., Demiray E.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 December 2018, pp.1078

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1078

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı spor merkezi ve profesyonel spor kulübü çalışanlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm düzeylerini belirleyebilmektir. Yöntem: Araştırmanın evreni İzmir ilindeki spor merkezi ve profesyonel spor kulübü çalışanlarından oluşmaktadır. Veri toplamada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu içerisinde üç kısım yer almaktadır. Birinci kısım, araştırmacılar tarafından düzenlenen kişisel bilgi formudur. İkinci kısımda Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve üçüncü kısımda Örgütsel Sinizm Ölçeği yer almaktadır. Veri analizi için SPSS 24 programı aracılığıyla Tanımlayıcı İstatistikler, Ölçek Güvenilirlik Analizi, Bağımsız Örneklem T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Basit Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Bulgular: Bulgularda; medeni hal, mesai tipi, maaş algısı, yaş ve görev değişkenlerine göre oluşan gruplar arasında anlamlı farklar tespit edilmiştir. Aynı zamanda, ölçeklerin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak; katılımcıların içsel değerlerinin, örgütsel bağlılık düzeylerini etkilemede zorunluluk unsurlarından daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. Sinik hislerin ise maaş algısı ve görev değişkenleri bakımından daha çok ortaya çıktığı görülmektedir.