NADİR GÖRÜLEN BİR KARIN AĞRISI NEDENİ; PELVİK KONJESYON SENDROMU


Özçete E. , Üstsoy E.

15. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2019, ss.461-462

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.461-462

Özet

GİRİŞ:

Pelvik konjesyon sendromu nadir görülen ve sıklıkla yanlış tanı koyulan bir kronik pelvik ağrı nedenidir.1 Kronik

pelvik ağrılı hastalarda prevalansı %31 olarak tespit edilmiştir.2 Ovaryan venlerde oluşan venöz yetmezlik ve

reflü nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla 3‐6 aydır devam eden; ayakta durma, yürüme, ağır kaldırma gibi

postural değişikliklerle şiddetlenen tek taraflı veya bilateral pelvik ağrı ile prezente olur.3 Genellikle alt

kadranlarda ağrı ile görülmekle birlikte akut batın tablosunu taklit edebilmektedir. Etiyolojisi tam olarak

belirlenememekle birlikte multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir.1

OLGU SUNUMU:

32 yaşında kadın hasta 3 haftadır devam eden bilateral alt kadranlarda şiddetli ağrı şikayeti ile acil servise

başvurdu. Bilinen talasemi minör tanılı, düzenli kullandığı ilaç yok. Başvuru anında kan basıncı 97/60 nabız 86

vücut sıcaklığı 39 0C olarak ölçüldü. Fizik muayenesinde sağ alt kadranda belirgin olmak üzere bilateral alt

kadranlarda hassasiyeti mevcut. Rebound ve defans görülmedi. Yapılan tetkiklerinde lökopenisi mevcut.

Semptomatik tedavi ile ağrısında gerileme sağlanamayan hastanın acil serişte yapılan batın usg’si; “uterus

volümlü, her iki over boyutları ve ekojenitesi normal, pelvik serbest sıvı ve pelvik konjesyon bulguları” olarak

raporlandı. Takipte ağrısının devam etmesi ve sağ alt kadranda rebound gelişmesi üzerine iv opaklı batın

tomografisi çekildi. Çekilen batın tomografisi; “pelviste serbest asit sıvısı, pelvik venöz konjesyon ve

endometrial kavitede sıvı retansiyonu” olarak raporlandı. Acil servisteki takibi boyunca muayene bulguları

gerilemeyen ve ateş yükseklikleri devam eden hasta genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerine

konsülte edildi. Genel cerrahi tarafından acil cerrahi girişim planlanmayan hasta izlem ve tedavi amaçlı kadın

hastalıkları ve doğum servisine transfer edildi.

SONUÇ:

VEIN‐TERM transatlantik interdisipliner konsensüs belgesinde, pelvik konjesyon sendromu; vulvar perineal

ve/veya alt ekstremite varisleri ile ilişkili olabilen ovaryan ve pelvik venlerde oluşan reflü veya tıkanıklığın neden

olduğu pelvik ağrı, perineal ağırlık ve post‐koital ağrı olarak tanımlanmıştır.4 Pelvik ağrı ile başvuran hastalarda

prevalansı yüksek olmasına rağmen tanısı çoğunlukla atlanmaktadır. Tanısında altın standart yöntem venografi

olmakla birlikte, usg ve tomografide semptomatik hastada dilate ovaryan venlerin görülmesi tanıyı

destekleyicidir.1 Ayrıca usg ve tomografinin kullanımı diğer akut batın nedenlerinin ekartasyonu açısından acil

serviste ön plana çıkmaktadır. Tedavisinde acil cerrahi bir girişim olmamakla birlikte hormon preparatları ve

embolizasyon gibi yöntemler kullanılabilmektedir.5 Acil servis yönetiminde ağrıya yönelik semptomatik tedavi

ön plana çıkmaktadır. Pelvik konjesyon sendromu, pelvik ağrı ile başvuran kadın hastalarda ayırıcı tanıda akılda

tutulmalı, akut batın tablosunu taklit edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

1.Borghi C, Dell’Atti L. Pelvic congestion syndrome: the current state of the literature. Arch Gynecol Obstet.

2016;293(2):291‐301. doi:10.1007/s00404‐015‐3895‐7

2.Soysal ME, Soysal S, Vicdan K, Ozer S. A randomized controlled trial of goserelin and medroxyprogesterone

acetate in the treatment of pelvic congestion. Hum Reprod. 2001;16(5):931‐939.

doi:10.1093/humrep/16.5.931

3.Phillips D, Deipolyi AR, Hesketh RL, Midia M, Oklu R. Pelvic congestion syndrome: Etiology of pain,

diagnosis, and clinical management. J Vasc Interv Radiol. 2014;25(5):725‐733. doi:10.1016/j.jvir.2014.01.030

4.Eklof B, Perrin M, Delis KT, Rutherford RB, Gloviczki P. Updated terminology of chronic venous disorders:

The VEIN‐TERM transatlantic interdisciplinary consensus document. J Vasc Surg. 2009;49(2):498‐501.

doi:10.1016/j.jvs.2008.09.014

5.Antignani P‐L, Lazarashvili Z, Monedero JL, et al. Diagnosis and treatment of pelvic congestion syndrome:

UIP consensus document. Int Angiol. 2019. doi:10.23736/S0392‐9590.19.04237‐8

ANAHTAR KELİMELER:Pelvik konjesyon sendromu;kronik pelvik ağrı;akut batın