Relationship Between Supporting Motivated Learning Self-Efficacy, Collective Efficacy, Burn-Out and Technology Integration


Creative Commons License

Yilmaz M., Uslu Ö.

Ege Eğitim Dergisi, vol.19, pp.225-244, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.12984/egeefd.375587
  • Title of Journal : Ege Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.225-244

Abstract

Attracting students’ participation and motivational orientation to their course subject is one of the important professional efficacies of teachers. It is necessary to test these areas of efficacy with reliable and valid scales. Thus, it is important to test the psychometric properties of Supporting Motivated Learning Self-Efficacy Scale (SMLSS) for teachers, which was adapted to Turkish for pre-service teachers previously. Thereby teachers’ current efficacy about supporting motivated learning can be determined, and this efficacies relation with other variables can also be tested. Firstly, at this study, it is aimed to check the psychometric properties of Supporting Motivated Learning Self-Efficacy Scale (SMLSS) for in-service teachers. Then, it is aimed to check the correlation between SMLSS and collective self-efficacy, burn-out, and technology integration. Lastly, the predictive power of three independent variables on SMLSS was analyzed by multiple regression. Sample consisted of 328 high school teachers. The results show that psychometric properties of SMLSS are valid for in service teachers, there was a positive correlation between SMLSS and collective efficacy, and technology integration. There was a negative correlation between SMLSS and burn-out. Moreover, the three variables predict SMLSS at a moderate level.


Öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve güdüsel yönelimlerini kendi ders alanlarına çekebilmek öğretmenlerin mesleki yeterlilik alanlarından birisidir. Dolayısıyla öğretmenlerin bu yeterlilik alanlarının geçerli ve güvenilir ölçme araçlarıyla sınanabilmesi gerekir. Öğretmen adaylarına yönelik Güdülenmiş Öğrenmeyi Destekleme Öz Yeterlik Ölçeği’nin (GÖDÖÖ) psikometrik özelliklerinin öğretmenler için de geçerli olup olmadığının incelenmesi bu açıdan önem taşımaktadır. Bu yolla hem öğretmenlerin öğrencileri güdüleme yeterlilik algıları belirlenebilecek hem de bu algıların diğer değişkenlerle ilişkisi analiz edilebilecektir. Bu çalışmada ilk olarak öğretmen adayları için Türkçeye uyarlanmış olan “Güdülenmiş Öğrenmeyi Destekleme Öz Yeterlik Ölçeği”nin (GÖDÖÖ) psikometrik özelliklerinin öğretmenler için de geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada ikinci olarak GÖDÖÖ ile kollektif yeterlilik, tükenmişlik ve teknolojiyle bütünleşme arasındaki korelasyon, son olarak da bu üç değişkenin birlikte GÖDÖÖ’yü yordamadaki etkisi çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini farklı branşlardan 328 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre GÖDÖÖ’nin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmuş, GÖDÖÖ’nün öğretmenler için de kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. GÖDÖÖ ile kollektif yeterlilik ve teknolojiyle bütünleşme arasında pozitif, tükenmişlik arasında ise negatif bir korelasyon olduğu görülmüştür. Analize dâhil edilen bu üç bağımsız değişken birlikte GÖDÖÖ’nün yordanmasında orta düzeyde bir etkiye sahiptir.