Impact of the Planned Reproductive Health Training Provided to Visually Impaired Women on Knowledge Level and Satisfaction


Creative Commons License

Taner A. , Demirel Bozkurt Ö.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi , vol.13, no.2, pp.239-250, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5336/nurses.2020-75588
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.239-250

Abstract

Objective: To determine the impact of the planned reproductive health training practically provided to visually impaired women based on their knowledge level and training satisfaction. Material and Methods: This study is a quasi-experimental design with a pretest-posttest single-group. It was conducted with 30 visually impaired women registered to the associations in İzmir and Manisa provinces between 13 March and 20 April 2019. The data were collected using a questionnaire aimed at the women’s introductory characteristics; a reproductive health information assessment form prepared based on the table of specifications; one minute paper and a training satisfaction assessment form. CDs were created by vocalizing a reproductive health training manual prepared based on expert opinion and were distributed to the women at the end of the training. The group training was carried out using expressions, question-answer, brainstorming, and demonstrations with tactile models and materials. Results: The mean age of the women was 37.83±12.15 years. About 56.7% of them were congenitally visually impaired, 46.7% were university graduates, and 50.0% were married. Their pretest median score was 17.00 (minimum=5.00, maximum=24.00) obtained using reproductive health information assessment form, while the post-test median score was 24.00 (minimum=22.00, maximum=25.00). The post-test scores increased significantly (z=-4.7, p=0.0001). The women stated that they learned about cancers, gynecological examinations, and the importance of checkups during the training and were satisfied with doing practice on models. According to the education satisfaction assessment form, 80.0% of them found the training content to be sufficient, 86.7% the training hall, and 93.3% of the training materials. Conclusion: It was found that women had lower to moderate levels of knowledge regarding reproductive health before the training and the planned reproductive health training provided using tactile materials increased knowledge levels. Also, the women were satisfied with the training. 

Amaç: Görme engelli kadınlara uygulamalı olarak verilen planlı üreme sağlığı eğitiminin, kadınların bilgi düzeylerine ve eğitimden memnuniyetlerine etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Ön-test ve son-test, tek gruplu, yarı deneysel desende tasarlanan bu araştırma, 13 Mart ve 20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir ve Manisa illerindeki derneklere kayıtlı 30 görme engelli kadın ile yürütülmüştür. Veri toplamada; kadınların tanıtıcı özelliklerine yönelik soru formu, belirtke tablosu doğrultusunda hazırlanan üreme sağlığı bilgi değerlendirme formu (ÜSBDF), bir dakika kâğıdı ve eğitim memnuniyeti değerlendirme formu kullanılmıştır. Uzman görüşü alınarak hazırlanan üreme sağlığı eğitim kitapçığı, seslendirilerek CD oluşturulmuş ve eğitim sonunda kadınlara verilmiştir. Grup eğitimleri, anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, dokunsal maketler ve materyaller ile demonstrasyon şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 37,83±12,15 olup %56,7’si doğuştan görme engelli, %46,7’si üniversite mezunu, %50,0’si evlidir. Kadınların, ÜSBDF ön-test puan ortancası 17,00 (minimum=5,00, maksimum=24,00), son-test puan ortancası 24,00 (minimum=22,00, maksimum=25,00) olarak belirlenmiş, son-test puanlarının anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (z=-4,7, p=0,0001). Kadınların eğitimde en çok kanserler, jinekolojik muayene ve rutin kontroller konularına ilgi duyduğu, maketlerle uygulama yapmaktan memnun kaldıkları belirlenmiştir. Eğitim memnuniyeti değerlendirme formuna göre kadınların %80,0’i eğitim içeriğini, %86,7’si eğitim salonunu ve %93,3’ü eğitim materyallerini yeterli bulduğunu belirtmiştir. Sonuç: Eğitim öncesinde, kadınların üreme sağlığı konusunda bilgilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Dokunsal materyaller kullanılarak, verilen planlı üreme sağlığı eğitiminin bilgi düzeylerini artırdığı ve kadınların bu eğitimden memnun kaldıkları belirlenmiştir.