Türk dünyası için alternatif bitki koruma uygulamaları ve örnek modeller


Çetinkaya N. , Pazarlar S.

1. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Dünya nüfusunun gıda maddeleri-yem bitkilerine talebindeki artışa paralel tarım alanları sınır noktaya ulaşmıştır. Yeni alternatif tarım alanlarının çok sınırlı olması ve devamlı kaliteli-güvenli ürünlere olan ihtiyaç tarımsal savaşı zorunlu hale getirmiştir. Tarımsal ekosistemler, doğal ekosistemlerin aksine insanların üretimi artırma çabaları nedeniyle çeşitli biçimlerde gübre, pestisit gibi birçok ek enerji katkısı ile bir anlamda yapaylaştırılmış ekosistemlerdir. Ekolojik açıdan bakıldığında tarımsal ekosistemler çoğunlukla tek bir bitki türüyle sınırlanmış yapıları yüzünden genelde istikrarsız ve zayıf olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple ekosistemde yer alan canlıların popülasyonlarındaki değişiklik tarım sistemlerinde yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır. Özellikle doğal dengeyi gözetmeyen agresif kimyasal kullanımı bu açıdan önemli bir risk faktörü olarak dikkati çekmektedir. Kimyasal kullanımı sürdürülebilir gıda güvenliği açısından da önemli bir risk oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir gıda güvenliği ve ekolojik denge açısından halen bakir nitelikte olan Türk dünyasındaki bitkisel üretimin geliştirilmesi için alternatif fakat etkili tarımsal savaş yöntemlerinin tanıtılması ve uygulama olanakları tartışılacaktır. Alternatif yöntemlerin sertifika esasına dayanan organik-iyi tarım uygulamaları gibi üretim sistemlerine entegre edilmesi de amaçlar kapsamında yer almaktadır. Bitki bazında örnek uygulamalar ile sistemin Türk dünyası bitkisel üretim alanlarında somut hale getirilmesine çalışılacaktır. 

Agricultural areas have reached the limit in parallel with the increase in world population demand for foodstuffs and forage crops. The very limited number of new alternative agricultural areas and the need for constant quality-safe products made the plant protection methods compulsory. Unlike natural ecosystems, agricultural ecosystems are in a sense artificialized ecosystems with many additional energy contributions such as fertilizers, pesticides in various forms due to the efforts of people to increase production. From an ecological point of view, agricultural ecosystems are generally considered to be unstable and weak because of their limited structure to a single plant species. Therefore, the changes in the populations of living organisms in the ecosystem cause devastating consequences in agricultural systems. Aggressive chemical use, especially non-natural balance is an important risk factor and is a significant risk in terms of sustainable food security.

The aim of this course is to introduce and implement alternative but effective agricultural methods for the development of crop production in the Turkish world which is still untouched in terms of sustainable food safety and ecological balance. The integration of alternative methods into production systems such as organic-good agricultural practices based on certification is also within the scope of the objectives. It will be tried to make the system concrete in Turkish world plant production areas with sample applications on plant basis.