Hepatit C Virus Enfeksiyonlu Hastalarda Pegile İnterferon-Ribavirin Tedavisi Yanıtı ile Kemokin Ligand ve Reseptör Düzeyleri İlişkisi


Creative Commons License

ZORBOZAN O. , KALELİ İ., TURGUT H.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.47, no.1, pp.11-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.11-20

Abstract

Objective: Antiviral agents used in chronic HCV infection treatment have serious side effects. HCV-RNA is used to evaluate treatment response. HCV genotype is used for determining duration and dose of treatment but there is no definite predictor of treatment response yet. This study is designed to investigate the relationship between chemokines, chemokine receptors, delta-32 deletion and HCV infection treatment response.

Material and Methods: Fifty chronic HCV-infected patients and 28 healthy controls were included in the study . Serum CCL3, CCL4, CCL5, CXCL9 and CXCL10 levels were measured by commercial ELISA kits. CCR5 and CXCR3 surface expressions of peripheral blood CD8+ cells were evaluated by flow-cytometry. Delta-32 deletions were evaluated by real-time PCR.

Results: Patients were divided into two groups according to their treatment responses. In both of the patient groups, percentages of CCR5+-CD8+ lymphocytes and CXCR3+- CD8+ lymphocytes were higher than those of the control (p=0.001, p=0.021, respectively); but there was no significant difference between patient groups (p=0.872). CCL3, CXCL9 and CXCL10 levels were significantly higher in patient groups than those of the control. CCL4 and CCL5 levels were not significantly different among responders, non-responders and contro subjectsl. CCL3, CCL4, CCL5 and CXCL9 levels were not significantly different between responder and non- responder patients, while CXCL10 levels in non-responders were higher than those of responders (p=0.001).

Conclusion: According to the findings of this study, CCR5 and CXCR3 surface expressions of CD8+ cells in the peripheral blood increased in chronic hepatitis C but there was no difference between responder and non-responder patient groups; CCL3, CXCL9 and CXCL10 levels increased in HCV infection, however, only CXCL10 predicted the treatment response. Keywords: Delta 32, chemokines, host-virus interactions

Amaç: Kronik hepatit C virus (HCV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan antiviral ajanlar ciddi yan etkilere sahiptir. HCV-RNA tedavi yanıtını değerlendirmek için kullanılmaktadır. HCV genotipi tedavi süresi ve dozunun belirlenmesinde kullanılmaktadır, ancak henüz tedavi yanıtını öngörmek için bir belirteç bulunmamaktadır. Bu çalışma kemokinler, kemokin reseptörleri ve delta-32 delesyonu ile HCV enfeksiyonunda tedavi yanıtı arasındaki ilişkiyi araştırmak için tasarlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 kronik HCV ile enfekte hasta ile 28 sağlıklı kontrol dâhil edilmiştir. Serum CCL3, CCL4, CCL5, CXCL9 ve CXCL10 düzeyleri ticari ELISA kiti ile ölçülmüştür. Periferik kan CD8+ hücrelerin CCR5 ve CXCR3 yüzey ekspresyonları akım sitometri tekniği ile gösterilmiştir. Delta-32 delesyonu real-time PCR ile araştırılmıştır.

Bulgular: Hastalar tedavi yanıtına göre iki gruba ayrılmıştır. CCR5+-CD8+ ve CXCR3+-CD8+ lenfositlerin yüzdeleri her iki hasta grubunda da kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0.001, p=0.021), ancak hasta grupları arasında anlamlı fark yoktur (p=0.872). CCL4 ve CCL5 düzeyleri yanıtlı hastalar, yanıtsız hastalar ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. CCL3, CXCL9 ve CXCL10 düzeyleri ise hasta gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. CCL3 ve CXCL9 düzeyleri yanıtlı ve yanıtsız hastalar arasında anlamlı fark göstermezken, CXCL10 düzeyi yanıtsız hasta grubunda yanıtlı hasta grubuna göre anlamlı olarak yüksektir (p=0.001).

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre kronik HCV enfeksiyonunda periferik kan CD8+ hücrelerin CCR5 ve CXCR3 yüzey ekspresyonu artmıştır, ancak tedaviye yanıtlı ve yanıtsız hasta grupları arasında fark yoktur; serum CCL3, CXCL9 ve CXCL10 düzeyleri HCV enfeksiyonunda artmıştır ancak yalnızca CXCL10 tedavi yanıtı ile ilişkili bulunmuştur.