Elektronik Sigara Kullanımına Yönelik Tutum veKullanım Özellikleri: İzmir Örneklemi


HAVAÇELİĞİ ATLAM D. , KAYLI D., YARARBAŞ G.

Bağımlılık Dergisi, vol.21, no.4, pp.297-307, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Bağımlılık Dergisi
  • Page Numbers: pp.297-307

Abstract

ABSTRACT Objective: The aim of this study was to evaluate the electronic cigarette use characteristics of the society and attitude towards e-cigarette. Method: This is a cross-sectional field study conducted face to face in Izmir. The sample size was calculated as 369. 7 districts were determined by lot method. 353 volunteers were reached. The questionnaire form prepared by the researchers was filled out. Results: 19% of the participants declared that they used e-cigarette at least once in their lifetime. In the attitude towards e-cigarettes, smoking characteristics, information source, social environment and perspective are seen as determinants. Gender specific features did not differ in attitude towards ecigarette. Just, women think that e-cigarettes cause passive smoking compared to men. People who use e-cigarettes think e-cigarette is less harmful than traditional cigarette. E-cigarette is preferred more frequently by people who use traditional cigarette, especially dual use comes to the fore. Another situation is that, those who quit smoking prefer e-cigarettes. Because e-cigarettes are seen as an alternative to get rid of cigarette addiction. Conclusion: The results of research are expected to guide the shaping of the community's attitude towards e-cigarettes, preventive activities and treatment services to be planned for the society. 

ÖZ Amaç: Bu çalışmada İzmir’de elektronik sigara (e-sigara) kullanım özelliklerinin ve tutumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İzmir’de yüz yüze yapılan kesitsel bir alan araştırmasıdır. Örneklem büyüklüğü 369 olarak hesaplanmıştır. Kura yöntemi ile 7 ilçe belirlenmiştir. Alanda gönüllü olan 353 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu doldurtulmuştur. Bulgular: Katılımcıların %19’u yaşamı boyunca en az bir kere e-sigara kullandığını beyan etmiştir. Esigaraya yönelik tutumda sigara kullanım özellikleri, bilgi kaynağı, sosyal çevre ve bakış açısının belirleyici olduğu görülmektedir. E-sigaraya yönelik tutumda cinsiyete özgü özellikler farklılık yaratmamıştır. Sadece, kadınlar, erkeklere göre e-sigaranın pasif içiciliğe yol açtığını daha fazla düşündüğünü ifade etmiştir. E-sigara kullanan kişiler, e-sigaranın geleneksel sigaraya göre daha az zararlı olduğunu düşünmektedir. E-sigara, geleneksel sigarayı kullanan kişilerce daha sık tercih edilmekte, özellikle ikili kullanım ön plana çıkmaktadır. Bir diğer durum ise, sigarayı bırakanların esigarayı tercih etmesidir. Çünkü e-sigara, sigara bağımlılığından kurtulmada bir alternatif olarak görülmektedir. Sonuç: Araştırma sonuçlarının, e-sigara konusunda topluma yönelik planlanacak koruyucu faaliyetlere ve tedavi hizmetlerine rehberlik etmesi beklenmektedir.