Intestinal Protozoa in Hiv-Infected Patients: A Retrospective Analysis.


Creative Commons License

Zorbozan O. , Quliyeva G., Tunalı V., Özbilgin A., Turgay N., Gökengin A. D.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.42, pp.187-190, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5152/tpd.2018.5835
  • Title of Journal : Turkiye parazitolojii dergisi
  • Page Numbers: pp.187-190

Abstract

Objective: 

Intestinal parasitic infections are common in immunodeficient patients. In developing countries, the incidence of diarrhea due to parasitic infections in HIV (human immunodeficiency virus)-positive individuals is reported to be over 90%. The present study aimed to investigate the presence of intestinal protozoa in HIV-positive patients with gastrointestinal complaints.

Methods: 

The fecal samples of 65 HIV-positive patients (14 women, 51 men) were included. Clinical data obtained from patients’ files and laboratory results were retrospectively scanned using laboratory information system. Age, sex, parasite positivity, CD4+ count, HIV RNA level, and antiretroviral therapy information were recorded.

Results: 

Fourteen Cryptosporidium spp. (21.5%), 2 Cyclospora spp. (3.1%), 7 Blastocystis spp. (10.8%), and 1 Cryptosporidium spp.+Blastocystis spp. (1.5%) were detected. The median duration of antiretroviral treatment was 3 months and 12 months in patients with and without parasites in fecal samples, respectively. The duration of antiretroviral treatment was significantly higher in non-infected patients (p=0.002). No significant correlations were found between parasite presence and CD4+ T cell counts or HIV RNA levels.

Conclusion: 

Our findings suggest that positive effects of antiretroviral therapy on the immune system of HIV-infected patients reduce the risk of intestinal parasitic infection, and thus, this treatment may play an important role in protection.

Amaç: Bağışık yetmezliklilerde intestinal parazitik enfeksiyonlar sıktır. Gelişmekte olan ülkelerde HIV (insan immünyetmezlik virüsü) pozitif olgularda parazitik enfeksiyonlara bağlı ishal sıklığı %90’ın üzerindedir. Bu çalışmada HIV pozitifliği nedeni ile takip edilen ve gastrointestinal yakınmaları olan hastalarda bağırsak protozoonlarının varlığının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.
Yöntemler: Çalışmaya 14 kadın (%21,5), 51 erkek (%78,5) olmak üzere toplam 65 HIV pozitif hastanın dışkı örneği dahil edildi. Hastalara ait laboratuvar sonuçları laboratuvar bilgi sistemi kullanılarak retrospektif olarak taranırken, klinik veriler hasta dosyalarından elde edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, dışkı incelemelerinde saptanan parazitler, CD4 sayısı, HIV-RNA düzeyi ve antiretroviral tedavi bilgileri kaydedildi.

Bulgular: Dışkı örneklerinden 14’ünde (%21,5) Cryptosporidium spp., 2’sinde (%3,1) Cyclospora spp., 7’sinde (%10,8) Blastocystis spp., 1 örnekte iseCryptosporidium spp.+ Blastocystis spp. (%1,5) tespit edildi. Dışkısında parazite rastlanan hastalarda antiretroviral tedavinin ortanca süresi 3 ay, dışkı- sında parazite rastlanmayan hastalarda 12 ay olarak hesaplandı. Dışkısında parazite rastlanmayan hastalarda antiretroviral tedavi süresi anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,002). Dışkıda parazit saptanması ile CD4+ T hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre, HIV ile enfekte hastalarda antiretroviral tedavinin hastanın bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinin intes- tinal paraziter enfeksiyon riskini azalttığı ve korunma açısından bu tedavinin önemli rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır.