The Relationship between Self-efficacy and GPA: The Roles of Academic Engagement and Time Management


Creative Commons License

Cem Ersoy N., Peker M.

Türk Psikoloji Dergisi, vol.35, no.85, pp.85-96, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 85
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31828/tpd1300443320190205m000017
  • Title of Journal : Türk Psikoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.85-96

Abstract

The aim of this research was to examine the predictors of grade point average (GPA) among university students. To this end, university students’ self-efficacy beliefs, their academic engagement and time management skills were focused. 304 university students from various departments participated in the research. Results showed that the relationship between self-efficacy and GPA was fully mediated by academic engagement. Moreover, time management moderated self-efficacy – academic engagement relationship. The moderated mediation hypothesis was also supported; the mediated relationship between self-efficacy, academic engagement and GPA was significant only at the high levels of time management. The contribution of these findings to our understanding of factors related to GPA and their interactive effects was discussed.

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin genel not ortalamasını (GNO) yordayan faktörleri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin öz yeterlik, akademik bütünleşme ve zaman yönetimi becerileri üzerine odaklanılmış; bu faktörlerin GNO ile ilişkileri incelenmiştir. Araştırmaya bir üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim görmekte olan 304 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırma sonuçları akademik bütünleşmenin öğrencilerin öz yeterlik inançları ve not ortalamaları arasındaki ilişkide tam aracılık rolüne sahip olduğunu, zaman yönetiminin ise öz yeterlik ile akademik bütünleşme ilişkisi üzerinde düzenleyici rol aldığını göstermiştir. Son olarak sınanan düzenlenmiş aracılık modeli de anlamlı sonuç vermiştir; akademik bütünleşmenin aracılık ettiği öz yeterlik ve GNO ilişkisi yalnızca yüksek zaman yönetimi koşulunda anlamlı bulunmuştur. Bulgular, önemi giderek artan GNO’ya etki eden faktörler ve bunların etkileşiminin anlaşılmasına sağladığı katkı çerçevesinde tartışılmıştır.