An Unusual Triplication of Supernumerary Teeth in Permanent Dentition: Report of a Rare Case


ÖZER N. E. , ŞANLI İ., ŞENER E.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.4, pp.719-723, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 27 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5336/dentalsci.2020-80636
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.719-723

Abstract

The word 'synodontia or fusion' means union of two or more teeth that affects both primary and permanent dentition. Although double teeth are relatively common with a reported prevalence ranging from 0.1% to 1.55%; the union of three teeth, named as triple teeth or triplication, is rarely encountered in the primary dentition with a prevalence of 0.02%. Prevalence of triple teeth is well documented in primary dentition, but its occurrence in permanent dentition is a rare phenomenon. This article reports an unusual case of triplication of three supernumerary teeth in permanent dentition associated with periapical pathology in a 10-year-old male patient along with its clinical and radiographic features illustrated using dental volumetric tomography imaging.

Keywords: Tooth abnormalities; fused teeth; tooth, supernumerary

'Synodontia ya da füzyon' terimi, süt ve daimî dentisyonu etkileyebilen 2 veya daha fazla dişin birleşimini ifade etmektedir. Prevalansı %0,1-1,55 arasında rapor edilen 'ikili füzyon' nispeten sık karşılaşılan bir fenomen iken; 3 dişin birleşmesi anlamına gelen 'üçlü füzyon'a oldukça ender rastlanmaktadır ve süt dentisyondaki prevalansı %0,02 olarak rapor edilmektedir. Buna ek olarak; üçlü füzyon olgularının, literatürde sıklıkla süt dentisyonda lokalize olması, daimî dentisyonda saptadığımız bu olgunun oldukça nadir gözlendiğini vurgulamaktadır. Bu makalede; 10 yaşında erkek hastada teşhis edilen süpernümere dişlerin üçlü füzyonunun klinik ve radyolojik özellikleri, dental volümetrik tomografi görüntüleri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dişsel anomaliler; kaynaşık dişler; diş, süpernümere