Güçler ve güçlükler anketi’xxnin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri


Creative Commons License

Güvenir T., Özbek A., Baykara H. B. , Arkar H. , Şentürk Pilan B. , İncekaş S.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.15, ss.65-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 15
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.65-74

Özet

Amaç: Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) "Strength and Difficulties Questionniare", 4-16 yaþlar için

anne-baba ve okul formu ile 11-16 yaþlar için ergenin kendisinin doldurduðu, duygusal ve davranýþsal

sorunlarý taramada kullanýlan kýsa bir ölçektir. Bu çalýþmanýn amacý Güçler ve Güçlükler Anketi'nin

Türkçe uyarlamasýnýn geçerlik ve güvenirliðinin saptanmasýdýr. Yöntem: Bu amaçla ölçek, klinik ve

toplum örneklemini yansýtan 501 ebeveyn ve 514 ergene uygulanmýþ, ölçeðin psikometrik özellikleri,

Türkçe'ye uyarlamasý önce tamamlanmýþ olan Çocuklar için Davranýþ Deðerlendirme Ölçeði (Child

Behavior Checklist - CBCL) ve Türkçe'ye çeviri çalýþmasý yapýlmýþ olan 11-18 yaþ grubu Gençler Ýçin

Kendini Deðerlendirme Ölçeði (Youth Self Report - YSR) ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bulgular: Sonuçlar

GGA'nýn, akran sorunlarý alt testi dýþýnda, yüksek bir iç tutarlýlýða sahip olduðunu göstermiþtir. Ayrýca

GGA ve iliþkili CBCL ve YSR alt testlerinin anlamlý düzeyde korelasyon gösterdiði saptanmýþtýr. Ek

olarak, GGA klinik ve toplum örneklemlerini, CBCL ve YSR'ye benzer þekilde ayrýþtýrabilmektedir.

Tartýþma: Bu çalýþma ile GGA'nýn Türk örneklemindeki ilk psikometrik özellikleri ortaya konulmuþ,

geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarýnýn bu aþamasýnda Türkçe GGA'nýn tutarlý ve güvenilir olduðu

gözlenmiþtir.

Anahtar sözcükler: Güçler ve Güçlükler Anketi, psikometrik özellikler, geçerlik ve güvenirlik