Hastane okullarından hastane sınıflarına geçişle birlikte ortaya çıkan sorunların okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri üzerinden incelenmesi


Creative Commons License

TONBUL Y. , Alltınhan N.

Milli Eğitim Dergisi, vol.48, no.224, pp.381-396, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 224
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Milli Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.381-396

Abstract

Bu araştırmada, hastane okulları uygulamasından hastane sınıflarına geçişle birlikte ortaya çıkan yasal düzenlemelerle, örgütsel yapılanmayla ve kurumsal işleyişle ilgili eğitimsel ve yönetsel sorunlar saptanarak, bulgular doğrultusunda önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden açıklayıcı durum deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu; İzmir İl Merkezinde bulunan 5 hastane sınıfındaki, farklı branşlardan 9 hastane sınıfı öğretmeni ve bu sınıfların bağlı olduğu 4 okulun okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formuna verilen yanıtların içerik analizi ile çözümlenmesi ve konuyla ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesi yolu ile elde edilmiştir. Bulgular şöyle özetlenebilir: Hastane sınıflarında örgütlenme ve yetkilendirme karmaşası ile işleyişi açıklayacak ve kolaylaştıracak bir yönerge gereksinimi bulunmaktadır. Diğer kurumlar ile eşgüdüm sağlama ve hastane sınıflarının denetiminde etkili olacak bir yapının olmadığı anlaşılmıştır Okul yöneticilerinde ve öğretmenlerde, hastane sınıflarının gereklilik algısı ve bu okullara yüklenen anlamda sorunlar bulunmuştur. Burada görev alacak olan öğretme ve yöneticilerde bilgilendirilme, eğitim ve deneyim eksikliği, denetim, bütçe ve özlük hakları ile ilgili sorunlar yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Hastane sınıfları, yönetsel ve öğretimsel sorunlar