Family Medicine Program in the Undegraduation Years: Practices, Opportunities and Obstacles - Ege University Experience


Creative Commons License

Durmaz S. , Turan S.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.20, no.60, pp.49-63, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 60
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.25282/ted.773386
  • Title of Journal : Tıp Eğitimi Dünyası
  • Page Numbers: pp.49-63

Abstract

Introduction: Development of primary health care services is related to undergraduate medical education. In this study, it was aimed to evaluate stakeholder experiences and views in the implementation of the program. Method: In this descriptive study, a phenomenological research was enriched with quantitative data and mixed design was applied. Data were gathered between June 2018 - August 2019. Ten in-depth and two focus group interviews were conducted with interns, and 10 academicians and 8 family physicians were interviewed in order to provide maximum diversity. Content analysis was applied to the qualitative data. Data were presented with direct quotations in the findings section. Findings: The themes that emerged in content analysis were categorized in four main groups: objectives, content of the program, learning process, assessment and evaluation. Codes of the objectives theme were; clarity of the objectives, met to the educational needs and achievement of the objectives. In the content of the program theme, codes were lectures and suitability of the content to the educational needs. In the theme of the learning process prominent codes were; participation, the relationships in the field and the contribution of the field organization, accessibility and contribution to the supervisor, the volume of the physcian practice file and the suitability to the need, and the factors effecting to process. In the measurement-evaluation theme, codes were; verbal and written feedbacks, portfolio evaluation, presentations and attendance. Although there is a broad consensus on theducational objectives, it is possible to epitomise the supervisor views regarding achievement of the objectives as “open to the effort to renew and develop the objectives”. The students mainly criticized the repetition of the content of the program. Students' expectations are more practical methods rather than theoretical loading. Stakeholders agreed on the time allocated for lectures during the learning process. It is important that the competencies are known and applied in the same clarity by all stakeholders, including family physicians. The supervisors and family physicians emphasized that workloads constitute an important barrier to their participation in education, and indicated that speciality selection exam has created a similar effect for students. Conclusion: In order to carry out a qualified community-based education, it is considered important for health service providers and universities to cooperate with stakeholders. The study revealed the positive views as well as practical recommendations of the participants in a medical school where family medicine practice is integrated with public health internship.

Giriş: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilişkilidir. Bu çalışmada, bir tıp fakültesinin mezuniyet öncesi döneminde aile hekimliği eğitim programının yürütülmesinde paydaş deneyimlerinin ve görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada fenomenolojik bir araştırma kurgusu nicel verilerle zenginleştirilerek karma desen uygulanmıştır. Ekim 2018-Nisan 2019 tarihlerinde veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Maksimum çeşitlilik sağlanarak 10 intörn ile iki odak grup görüşmesi, 10 akademisyen ve 8 aile hekimi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen nitel verilere içerik analizi uygulanmıştır. Bulguların tanımlanması aşamasında, doğrudan alıntılarla desteklenen veriler bulgular kısmında sunulmuştur. Bulgular: İçerik analizinde ortaya çıkan temalar, dört ana grupta toplanmıştır: Hedefler, programın kapsamı, öğrenme süreci, ölçme-değerlendirme. Hedefler teması kapsamında öne çıkan kodlar; hedeflerin açık ve anlaşılır oluşu, ihtiyaca uygunluğu ve hedeflere ulaşmadır. Programın kapsamı temasında ise; kuramsal dersler ve içeriğin ihtiyaca uygunluğu öne çıkmaktadır. Öğrenme süreci temasında; derse katılım, sahadaki ilişkiler ve saha organizasyonun sağladığı katkı, danışmana ulaşılabilirlik ve sağladığı katkı, hekimlik uygulama dosyası hacmi ve ihtiyaca uygunluğu ve süreci etkileyenler durumlar öne çıkmaktadır. Ölçme-değerlendirme temasında; sözlü ve yazılı geribildirimler, dosya değerlendirmesi, sunumlar ve devam durumu kodları ön plana çıkmıştır. Hedefler konusunda geniş bir uzlaşı olmakla birlikte hedeflerin ihtiyaçlara uygunluğu ve ulaşılması ile ilgili danışmanları "hedeflerin yenilenip geliştirilmesi çabasına açık" olarak tanımlamak mümkündür. Programın kapsamı konusunda öğrenciler ağırlıklı olarak, içeriğin tekrarını eleştirmiştir. Öğrencilerin beklentisi kuramsal yüklemeden çok uygulamaya dönük yöntemlerdir. Öğrenme sürecinde kuramsal dersler için ayrılan süre konusunda paydaşlar uzlaşmaktadır. Yeterlilik ölçütlerinin aile hekimleri dâhil olmak üzere tüm paydaşlar tarafından aynı açıklıkta biliniyor ve uygulanıyor olması önemlidir. Danışmanlar ve aile hekimleri, işyüklerinin eğitime katılımlarının önünde önemli bir bariyer oluşturduğunu vurgularken öğrenciler için de TUS’un benzer etkiyi yarattığını ifade etmişlerdir. Sonuç: Nitelikli bir topluma dayalı eğitim yürütülebilmesi için sağlık hizmet sunucuları ile üniversitelerin tüm paydaşları dâhil edecek bir işbirliği yapması önemli görülmektedir. Çalışma, aile hekimliği uygulamasının halk sağlığı stajı ile entegre uygulandığı bir fakültede katılımcıların olumlu görüşlerin yanısıra uygulamaya dönük önerilerini ortaya çıkarmıştır.