Organic cucumber production under greenhouse conditions


Tüzel Y. , Gül A., Tüzel İ. H. , Ongun A. R.

Acta Horticulturae, cilt.608, ss.149-157, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier