Erken Çocukluk Döneminde Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

Sakarya University Journal of Education, cilt.6, ss.146-161, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Sakarya University Journal of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.146-161

Özet

Serebral Palsi (SP) en yaygın görülen gelişimsel yetersizliktir. SP’de motor ve postür bozukluğuna

ek olarak çoğunlukla zihinsel yetersizlik, görme yetersizliği, işitme kaybı, epilepsi, konuşma ve dil

bozuklukları eşlik etmektedir. Bu çalışmada erken çocukluk dönemindeki SP’li çocuğu olan

annelerin, algıladıkları sosyal destek düzeyinin çocuğun cinsiyetine, yetersizlik düzeyine, akraba,

komşu ya da arkadaşları ile yüz yüze ve telefonla görüşme, yakınlarının ziyarete gelme, iş

amacıyla dışarı çıkma sıklığına ve çocuğun bakım yükünü alma durumuna ilişkin değişkenler

açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 36’sı kız, 54’ü ve erkek, 90 SP’li çocuk ve annesi ile

yürütülmüştür. Önce çocuklar, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) ve klinik

tiplerine göre değerlendirilmiş, daha sonra annelere Sosyal Destek Ölçeği (SDÖ) uygulanmıştır.

Elde edilen veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans

analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. p<.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmanın

sonucunda; akraba, komşu ya da arkadaşları ile yüz yüze görüşme sıklığına, ziyarete gelme

sıklığına, iş amacıyla çalışmak dışında dışarı çıkma sıklığına ve çocuğun bakım yükünü alma

durumuna göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen bulguların,

eğitim ve rehabilitasyon çocuğun tüm sorumluluğunu üstlenen annelerin farklı alanlarda

desteklenmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, sosyal destek, erken çocukluk.

Cerebral Palsy (CP) is a common developmental disability. CP is primarily a disorder of movement

and posture. Associated deficits are present in large majority; mental retardation, visual

impairement, hearing impairment, epilepsy, speech and language disorders. In this study, it is

aimed to investigate the perception of social support levels of the mothers of the children with CP

in early childhood period in terms of the variables regarding the sex of the children, the level of the

disability, the frequency of talking to the relatives, neighbors or friends on the phone or face to face,

having a house guest, going outside for the job and carrying the responsibility of the child. The

study was conducted with 90 children with CP, 36 female and 54 male, and their mothers. First, the

children were evaluated according to Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and their clinical types, then the Social Support Scale (SSS) was applied to the mothers. The data

obtained were analyzed with t-test and One Way ANOVA by using the SPSS 21.0 program. p<.05

was accepted as statistically significant. When the results of this study, there is statistically

significant in terms of seeing the relatives, neighbors or friends face to face, frequency of having a

house guest, frequency of going go out for job purpose except for working, and caregiver burden

of the children. It is thought that the findings obtained in this study will contribute to supporting

the mothers who caregiver burden of the children in rehabilitation and education in different areas.

Keywords: Cerebral palsy, social support, early childhood.