Epilepsili ve Sağlıklı Bireylerin Kaygı Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Koç E. R. , Piştav Akmeşe P.

Türk Nöroloji Dergisi, cilt.17, ss.189-194, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Türk Nöroloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.189-194

Özet

ÖZET

Amaç: Bu çal›flmada epilepsi hastalar› ile sa¤l›kl› kontrol grubu aras›nda kayg›, depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin karfl›laflt›r›lmas›

amaçland›.

Gereç ve Yöntem: Çal›flmaya 34 epileptik ve 34 sa¤l›kl› olgu dahil edildi. Olgular›n demografik özellikleri belirlendi. Hastalar›n nörolojik

muayeneleri, elektroensefalografileri ve kraniyal manyetik rezonans görüntülemeleri de¤erlendirildi. Her iki grubun kayg› düzeyleri

Durumluk-Sürekli Kayg› Envanteri ile, depresyon düzeyleri Beck Depresyon Envanteri ile, umutsuzluk düzeyleri ise Beck Umutsuzluk

Ölçe¤i ile de¤erlendirildi.

Bulgular: Epileptik olgular›n yafl ortalamas› 24.56 ± 8.49 (18-49) y›l, sa¤l›kl› olgular›n yafl ortalamas› 27.44 ± 5.66 (18-40) y›l idi. Her

iki grupta olgular›n 13 (%38.2)’ü kad›n, 21 (%61.8)’i erkekti. ‹ki grubun demografik bulgular› aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmad› (p>

0.05). Epileptik ve sa¤l›kl› olgular›n durumluk ve sürekli kayg› düzeyleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda; olgular›n durumluk kayg› düzeyi aras›nda

anlaml› bir farkl›l›k bulunmazken (p> 0.05), sürekli kayg› düzeyi aras›nda (p= 0.037) anlaml› farkl›l›k bulundu. Epileptik grup ile kontrol

grubunun umutsuzluk (p= 0.001) ve depresyon (p= 0.033) düzeyleri aras›nda da anlaml› bir farkl›l›k bulundu.

Yorum: Bu çal›flma sonuçlar›yla epilepsi hastalar›nda depresyon, sürekli kayg› ve umutsuzluk düzeylerinin yüksek oldu¤u gösterilmifltir.

Ayr›ca, daha az ilaç kullan›larak sa¤lanacak nöbet kontrolünün hastalar›n sürekli kayg› düzeyini düflürece¤i sonucuna var›lm›flt›r.

Objective: In this study, we aimed to compare depression, anxiety and desperation levels between epileptic patients and healthy individuals.

Materials and Methods: 34 patients and 34 healthy controls were enrolled in the study. Demographic features of all subjects were

also recorded. Neurologic examination, electroencephalography (EEG) and cranial magnetic resonance imaging (MRI) of patients

were evaluated. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) was used for evaluation of anxiety, Beck Depression Inventory (BDI) was used

for evaluation of depression, and Beck Hopelessness Scale (BHS) was used for evaluation of hopelessness.

Results: The mean age of epileptic patients was 24.56 ± 8.49 years and of healthy subjects was 27.44 ± 5.66 years. Distribution of

gender was the same in both groups, with 13 (38.2%) females and 21 (61.8%) males. There was no significant difference in demographic

features between groups (p> 0.05). When continuous and instant anxiety levels of epileptic and healthy groups were compared,

no significant difference was observed in instant anxiety levels (p> 0.05), but there was difference in continuous anxiety levels

(p< 0.05) between the two groups. Hopelessness and depression levels were similar between groups (p< 0.05).

Conclusion: The results of the study showed that depression, anxiety and hopelessness levels were higher in epileptic patients when compared

to healthy people. In addition, we conclude that seizure control with less drug use will reduce the level of trait anxiety in patients.