Spesifik alerjen immunoterapi uygulanan hastal arın yan etkilerin değerlendi ilmesi


Creative Commons License

Duman Şenol H. , Demir E. , Gülen F. , Yılmaz E.

28. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi., Antalya, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.96-97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96-97

Abstract

İRİŞ: Alerjen immünoterapi(AİT), alerjik rinit ve astım ile takipli hastalarda kür sağlayan ve uzun süre etkinliği 

devam eden bir tedavi şeklidir. Yaklaşık dört beş yıl devam eden bir tedavidir. Lokal reaksiyonlar sık görülmekle 

birlikte sistemik reaksiyonlar da görülebilmektedir. Bu çalışmada AİT uygulanan hastalarda reaksiyon sıklığının ve 

risk faktörlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD: 2005-2020 yılları arasında AİT uygulanan alerjik rinit ve/veya astımı olan 344 hasta çalışmaya 

alındı. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar bulguları (total IgE, aeroalerjen prik test, inhaler ve alerjen 

spIgE, eozinofil), AİT esnasında gözlenen advers olaylar retrospektif olarak kaydedildi.

BULGULAR: Hastaların %33,4’ü (n=115) kız, yaş ortalaması 133,1±41,0 ay olup, % 42,2’si (n=145) >12 yaş idi. 

138(%40.1) hasta monosensitize olup, 47’si (%13,7) astım, 207’si (%60,2) alerjik rinit, 90’ı (%26.2) astım ve alerjik 

rinit nedeni ile immünoterapi almakta idi. 187(%54,4) hasta tek alerjen ile AİT alırken, 157 (%45,6) hasta çoklu 

alerjen ile AİT almıştı [63 hasta sadece mite ile, 114 grass, 11 zeytin, 121 polen karışım ve 65 diğer karışımlar ile 

(mite, alternaria)]. Toplam 344 hastanın 195’inde(%56,7) uygulanan 32951 doz aşının 840 dozunda [262 (%31.1) 

başlangıç ve 578(%68.8) idame fazında olmak üzere] advers reaksiyon gelişmişti. Gelişen reaksiyonları 632’si 

(%75.2) lokal, 160’ı(%19) geniş lokal, 48’i(%5.7)( 39’u idamede, 9 ‘u başlangıçta) sistemik reaksiyon (28’i Grade 

1, 12’si Grade 2, 8’i Grade 3) şeklindeydi. Reaksiyon gelişen hastaların 162’sinde (%47.1) lokal, 75’inde ( %21.8 ) 

geniş lokal ve 31’inde (%9) sistemik reaksiyon gelişmişti. Grade 3 sistemik reaksiyon gelişen 8 hastaya adrenalin 

uygulanmıştı (8/33198; %0.02). Hastanın hiçbirinde mortalite görülmedi. Yaşla birlikte reaksiyon sıklığının azaldığı, 

>12 yaşta anlamlı olarak düşük olduğu gözlemlendi(p<0.001). Mite, weed ve grass duyarlılığı olanlarda daha fazla 

reaksiyon görülmüştü(sırasıyla p=0.04, p=0.03, p=0.15). Sistemik ve geniş lokal reaksiyonlar(p>0.05) açısından 

fark yokken lokal reaksiyonlar küçük çocuklarda daha fazla idi(p<0.001). Cinsiyet, tanı, mono/polisensitize olma, 

tekli veya çoklu AİT alma, astım birlikteliği, eozinofil sayıları, Total IgE düzeyleri, inhaler spIgE düzeyleri arasında 

reaksiyon gelişimi açısından fark saptanmadı(p>0.05). Univariate analizlerde lokal reaksiyon olması, geniş lokal 

(OR= 3.591, %95 CI:2.064-6.247, p=0.000) ve sistemik reaksiyon için riski artırmakta idi (OR= 2. 190, %95 CI:1.005-

4.722 p=0.046).

SONUÇ: Alerjen immünoterapi uzun süreli bir tedavidir. Lokal reaksiyonların varlığı, geniş lokal ve sistemik 

reaksiyon riskini artırabilmektedir.

a nahtar kelimeler: alerjen immunoterapi, alerjik rinit, astım, yan etki