Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları veEtkileyen Faktörlerin Belirlenmesi


YILMAZ YAVUZ A., ÇELİK İ., BAKIR S.

Ankara Medical Journal, vol.1, pp.40-51, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17098/amj.408956
  • Title of Journal : Ankara Medical Journal
  • Page Numbers: pp.40-51

Abstract

Öz Amaç: Yürüttükleri hizmet gereği vardiya, nöbet ve ek mesai ile çalışmak durumunda kalan hemşirelerin iş verimlerinin artırabilmesi için, çalışma zamanları ve yaşamla ilgili sorumlulukları dışında kalan boş  zamanlarını en iyi  şekilde değerlendirmeleri gerekir. Bu çalışma hemşirelerin boş  zaman etkinliklerine katılma durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışma 15 Temmuz‐ 15 Ekim 2015 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde çalışmaya katılmayı kabul eden 125 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlanan 27 sorudan oluşan anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırma öncesinde etik açıdan Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden gerekli yazılı izin alınmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan hemşirelerden sözel onam alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28,10±6,28, %91,20’sinin kadın, %48,80’inin lisans eğitim düzeyinde, %57,60’ının bekâr, aylık çalışılan hafta sonu gün sayısının 3,11±1,53 olduğu bulundu. Hemşirelerin %84,00’ının daha fazla boş  zamana sahip olmak istediği, %52,80’inin çalıştığı kurumun çalışanlarını boş  zaman etkinliklerine yönlendirmek için bir ofisi olması gerektiğini ve %87,20’sinin boş  zamanları iyi değerlendirmenin iş  verimini artırdığını düşündüğü bulundu. Sonuç: Hemşirelere çalıştıkları kurumlar tarafından sunulan boş  zamanları değerlendirmeye yönelik danışmanlık hizmetinin boş  zaman etkinliklerine katılım oranlarını ve iş  verimini artıracağı bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Hemşire, boş zaman etkinlikleri, iş verimi, sağlık