Education Quality Perceptions of the Faculty of Sports Sciences Students: Gender, Department, Program and Ygs Achievement Level Differences


Creative Commons License

Boz B. , Kiremitci O.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.1, pp.432-439

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.432-439

Abstract

Introduction and Aim:In creation of competent manpower,the quality of education comes up as an extremely important factor as well as the content of it.Considering the importance of physical education(PE) and sport both in field of education,performance and field of health;the evaluation of the multifactor instruction quality of higher education institutions arranging the activities of education in this field gains greater importance.The aim of present study was to determine perceptions of undergraduate students attending Sport Sciences Faculty of field specific education quality and to examine perceptions of quality inters of several variables. Methods:The participants consisted of 575 undergraduate students,studying at Faculty of Sport Sciences at Ege University.158(27.5%)of participants were attending department of PE-sport teaching,159(27.7%)were sports management students and 258(44.9%)were studying at department of trainer education.On program basis,348(60.5%)of participants were enrolled in formal program and 227(39.5%)were in evening program.The data were collected using the Scale of Education Quality at Universities Offering PE and Sports Training(Paktaş,2015).The data obtained were evaluated through descriptive statistics,t-test and ANOVA analyses. Results and Conclusion:Descriptive-analyses showed that students’ perception of education quality in general was at moderate level(3.36±.54).Considering the variables of gender and YGS(Higher education exam)achievement levels, it was seen that difference was not statistically significant in terms of total education quality and all sub-scales(p>.05).The difference in students attending different departments was significant(p<.05)on the sub-scales of Physical Conditions(F=6.89),Administrator Qualities(F=3.81),Administrator Vision(F=9.19)and Instructional Methods(F=4.08).In terms of program variables,it was seen that quality perception scores of students attending formal education were significantly higher than quality perception scores of students of evening education program on Physical Conditions(t=2.16),Instructional Methods(t=2.36)and Support Services(t=2.11)sub-scales(p<.05).In conclusion, it could be considered that statistical differences found might have resulted from different instructional programs and contents on department basis;whereas it could have been caused by the time period in which instructional activities are carried out on the basis of programs. Keywords:education quality, physical education,sports education

Ehil insan gücünün oluşturulmasında eğitim öğretim içeriğinin yanında eğitimin kalitesi de son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim, performans ve sağlık alanlarında beden eğitimi ve sporun önemi dikkate alındığında, bu alanda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini düzenleyen yükseköğretim kurumlarının sahip oldukları çok faktörlü eğitim kalitesinin değerlendirilmesi önemli bir araştırma konusu haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören lisans öğrencilerinin alana özgü eğitim kalitesi algılarının tespit edilmesi ve kalite algılarının cinsiyet, bölüm, program ve akademik başarı düzeyi değişkenleri açısından incelenmesidir. Çalışmaya Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 575 lisans öğrencisi gönüllü olarak katılım göstermiştir. Verilerin toplanmasında 64 madde ve 8 alt boyuttan oluşan Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Veren Üniversitelerde Eğitim Kalitesi Ölçeği (Paktaş,2015)’nden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistik, t-testi ve ANOVA analizleri kullanılarak değerlendirilmeye alınmıştır. Betimsel analizler sonrasında öğrencilerin genel olarak eğitim kalitesi algılarının 3.36±.54 ortalama puanı ile orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ve YGS başarı düzeyi değişkenleri bazında uygulanan t-testi sonuçlarına göre, toplam eğitim kalitesi ve tüm eğitim kalitesi alt boyutları açısından farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (p>.05). Bunun yanı sıra, Fiziksel Koşullar (F=6.89), Yönetici Özellikleri (F=3.81), Yönetici Vizyonu (F=9.19) ve Öğretim Metotları(F=4.08) alt boyutlarında farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin kalite algılarında ortalama puan farkının p<.05 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Program değişkeni açısından ise, Fiziksel Koşullar (t=2.16), Öğretim Metotları (t=2.36) ve Destek Hizmetler (t=2.11) alt boyutlarında örgün öğretim öğrencilerinin kalite algı puanlarının, II. öğretim öğrencilerinin kalite algı puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<.05). Sonuç olarak, bulgularda tespit edilen istatistiksel farkların, bölüm bazında farklı öğretim programları ve içeriklerinden kaynaklanmış olabileceği; öğrenim görülen program bazında ise eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü zaman aralığından kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.