Korpus uteri kanserlerinin epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri


Creative Commons License

Akman L. , Yıldırım N. , Terek M. C. , Özsaran Z. , Alanyalı S. , Haydaroğlu A. , ...Daha Fazla

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.33-38, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 58
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ege Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.33-38

Özet

Korpus uteri kanserlerinin epidemiyoloji ve sağ kalım özellikleri

 Öz

Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde 1992-2017 arası kanser tanı ve tedavisi yapılan 3379 korpus uteri kanserinin epidemiyolojik ve sağ kalım özelliklerini analiz etmek ve sonuçları literatürle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından toplanan korpus uteri kanseri verileri CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilmiş, DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde Ki-kare, General Linear Model, Kaplan Meier sağ kalım analizleri uygulanmıştır. Kaplan Meier Sağ kalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır. İstatistik analizlerde p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Korpus uteri kanseri jinekolojik kanserler arasında en sık görülen kanser (%41,6) olarak saptanmıştır. En sık görüldüğü yaş grubu 50-59’dur. Histolojik alt tip olarak en sık epitelyal tümörler ve bu grupta da endometrioid karsinom görülmüştür. Daha nadir görülen mezenkimal tümörlerden en sık stromal sarkom görülürken miks tip tümörlerde miks müllerian tümör görülmektedir. Hastalık tanı anında genellikle lokalize tümördür (%70,6). Ortalama sağ kalım süresi 120 ay olarak saptanmıştır. Genel sağ kalım oranı beş yıllık %68,9 ve 10 yıllık ise %66 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Jinekolojik kanserler arasında en sık korpus uteri kanseri görülür. Hastanemizin 25 yıllık verileri değerlendirildiğinde demografik verilerin ve histopatolojik bulguların literatür ile uyumlu olduğu, sağ kalım sürelerinin ise gelişmiş ülkeler ile benzer olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Korpus uteri kanseri, epidemiyoloji, insidans, mortalite, genel sağ kalım