YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TRAFİK KAZASINA BAĞLI MALULİYET ORANI HESAPLAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR


Kaya A. , Çelik C. , Aktaş E. Ö. , Güler H., Şenol E.

II. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Giriş ve Amaç: Trafik kazaları, sebep oldukları engellilik durumları, can ve mal kayıpları nedeniyle kişilerin hem ceza hukuku hem de tazminat hukuku açısından hak ve sorumluluklarını doğurmaktadır. Kalıcı sekellerin ve bu sekellere bağlı maluliyet oranlarının değerlendirilmesinde, Adli Tıp Uzmanlarına büyük görevler düşmektedir. Bu çalışmada, Yargıtay kararları doğrultusunda trafik kazalarına bağlı maluliyet oranı hesaplamalarında göz önünde bulundurulması gereken hususlarla ilgili vurgulanan noktaların ortaya çıkarılması amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Trafik kazası sonucu meydana gelen maluliyet oranı hesaplamalarında kullanılan “yasal mevzuat” ve “trafik kazası” kavramı anahtar kelime olarak kullanılarak “https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/” adresinden ulaşılan Yargıtay kararları doğrultusunda trafik kazalarına bağlı maluliyet oranı hesaplamalarında dikkat edilecek unsurlar incelendi.

Bulgular: Yargıtay kararlarında en sık olarak, raporların olay tarihinde yürürlükte olan yönetmeliğe göre ve Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların uzman doktor heyetinden alınması gerektiğinin vurgulandığı görüldü. İlliyet bağı, yönetmelik belirlemesinde sigorta poliçesi başlangıç tarihinin göz önünde bulundurulması, denetime elverişli rapor düzenlenmesi hususları da üzerinde durulan diğer hususlar arasında idi.  

Sonuç: Trafik kazaları sonucu yaralanan kişilerde meydana gelen kalıcı sekellerin değerlendirilmesinde, bilirkişi olarak Adli Tıp Uzmanlarına büyük görevler düşmektedir. Bir olayda en az iki taraf olduğu göz önünde bulundurularak, verilen raporların anlaşılır, gerekçeli ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmesi esas olmalıdır. Uygun şekilde gerekçelendirilmemiş, illiyet bağı konusuna dikkat edilmemiş, mevzuata uygun olarak düzenlenmemiş ve denetime elverişli olmayan raporlar hak kayıplarına, yargılama sürecinin uzamasına ve belki de bilirkişiye olan güvenin zedelenmesine neden olabilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, Bilirkişilik, Maluliyet raporları, Yargıtay kararları.