Geleneksel yarı geleneksel ve modern anlayışla şekillenen alışveriş mekanlarının İzmir örneğinde analizi


Creative Commons License

Malkoç True E., Kılıçaslan Ç., Özeren Alkan M. , Küçükerbaş E. V.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.213-222, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 50
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.213-222

Özet

Rekabet ortamının etkisiyle şekil değiştiren ticaret olgusu yeni alışveriş

mekanlarının oluşumunu hızlandırmış, geçmişe oranla daha modern

tasarlanan alışveriş mekanları dolayısıyla toplumların alışveriş alışkanlıklarını

da değiştirmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlar zaman zaman

içerisinde doğrudan yer aldıkları bu modern mekanları sorgulamakta ve

geleneksel mekanlarla karşılaştırarak geçmişe dair özlemlerini ve

memnuniyetsizliklerini dile getirmektedir. Bu araştırmada, İzmir kenti sınırları

içerisinde yer alan geleneksel bir açıkhava çarşısı, zaman içerisinde ihtiyaçlar

doğrultusunda gelişmiş yarı geleneksel bir alışveriş caddesi ile ekonomik ve

mekansal dinamikler sonucu ortaya çıkmış modern bir açık hava alışveriş

merkezi karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve mekansal farklılıkları saptanarak,

günümüz insanının beklentilerini karşılama düzeyi ortaya konulmuştur.

Araştırmada öncelikle; konuya yönelik literatür taraması yapılmış, alışveriş

kavramı ile alışveriş mekanlarının tarihsel süreçteki mekansal değişimi ve

toplumsal yaşamdaki yeri değerlendirilmiştir. Sonrasında araştırma alanlarına

yönelik araştırıcı ve uzman grubun çalışmalarını temel alan bir veri toplama

çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz çalışmaları sonucunda;

araştırma alanları yönelik mekânsal ve yaşamsal değerlendirmeler yapılmıştır.

Analiz çalışmaları sonucunda elde edilen tüm bilgiler bütünleşik bir yaklaşımla

değerlendirilmiş ve seçili araştırma mekanları temelinden hareketle planlama

ve tasarım çalışmalarını yönlendirecek öneriler getirilmiştir.

Shape-shifting commerce phenomenon affected by the competitive

environment, accelerated the formation of new shopping places and these

modern designed shopping places changed shopping habits of communities. In

this century people challenge these modern places in which they get around,

express longing in the past and dissatisfaction comparing the modern places

with traditional ones express from time to time. Within this study, a traditional

open air market, a semi - traditional shopping street which is developed over

time according to demands and a modern open air shopping centre which is

emerged as a result of economic and spatial dynamics were evaluated

comparatively. Spatial differences of study areas were observed besides

putting forward the level of meeting expectations of users. Following the

research on literature, shopping term, spatial transformation of shopping

markets and their place in social life are evaluated. Afterwards, as for areas of

research, data collection was carried out based on the work of a researcher

group and an expert group. As a result of the analysis conducted, spatial and

vital assessments are manifested. All information obtained as a result of the

analysis, evaluated with an integrated approach and consequently

recommendations guiding the planning and design practices are presented.