Horizontal Kas Cerrahisinde Aksiyel Uzunluk ve Diğer Preoperatif Faktörlerin Cerrahi Doz-Yanıt İlişkisi Üzerine Etkisi


Korkmaz İ. , Demirkılınç Biler E. , Üretmen Ö.

TOD 54. Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2020, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

AMAÇ: Tek başına yapılan horizontal kas cerrahisinde, aksiyel uzunluk, preoperatif kayma açısı ve yaş gibi preoperatif faktörlerin, cerrahi doz-yanıt ilişkisi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2017-Ocak 2020 tarihleri arası tek başına horizontal kas cerrahisi uygulanan; patern, vertikal kayma veya oblik hiperfonksiyonu olmayan 64 hastanın 110 gözü dahil edildi. Tüm hastaların detaylı oftalmolojik muayenelerinin yanı sıra, cerrahi günü aksiyel uzunlukları (AU) ölçüldü; cerrahi öncesi ve sonrası 3. aydaki kayma açıları karşılaştırıldı. Kayma açıları arasındaki farkın, mm cinsinden toplam cerrahi miktarına (geriletme veya geriletme-rezeksiyon) bölünmesi ile cerrahi doz-yanıt oranı hesaplandı. 

BULGULAR: Cerrahi sırasındaki ortalama yaş 17,5±11,4 (4-52) yıl idi. 33 hastaya ezotropya, 31 hastaya ekzotropya cerrahisi uygulanırken; 46 hastaya çift taraflı geriletme, 18 hastaya tek taraflı geriletme-rezeksiyon cerrahisi yapıldı. Ortalama AU 22,91±1,23(20,80-27,84), uygulanan cerrahi miktarı ortalama 12,5±3,2(7,5-22) mm idi. Uzak bakışta cerrahi öncesi kayma açısı ortalama 39,3±16,9 (15-95) PD olup açı değişimi 32,8±15,6(6-86) PD; doz-yanıt oranı ortalama 2,56±0,86 olarak hesaplandı. Hem ezotropya hem de ekzotropya grubunda cerrahi öncesi kayma açısı ile doz-yanıt oranı arasında pozitif korelasyon saptandı.(p<0,05) Her iki grupta da doz-yanıt oranı ile AU ve cerrahinin uygulandığı yaş arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı.(p>0,05) Hastalar tek veya çift taraflı cerrahi uygulananlar olarak iki farklı gruba ayrıldığında ise; bilateral geriletme cerrahisi uygulanan hastalarda AU ile doz-yanıt oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif korelasyon saptanırken (p<0,05) tek taraflı cerrahi yapılan grupta AU ile doz-yanıt oranı arasında anlamlı ilişki saptanmadı.(p>0,05)

SONUÇ: Horizontal kas cerrahisinde; cerrahi öncesi kayma açısı yüksek olan gözlerde mm başına alınan cerrahi yanıtın daha fazla olması beklenmektedir. Ayrıca özellikle bilateral geriletme cerrahisi planlanan hastalarda; aksiyel uzunluğun da cerrahi doz- yanıt oranına etkisi göz ardı edilmemelidir.