Serebral Palsi’li Çocukların Dil Gelişimleri ile Motor Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

PİŞTAV AKMEŞE P. , MUTLU A.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi -STED, vol.27, no.5, pp.327-332, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 5
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi -STED
  • Page Numbers: pp.327-332

Abstract

Objective: It is reported that from 33% to 88% of children with Cerebral Palsy (CP) have language and speech disorders. The present study aims to assess the relationship between vocabulary development and motor functions in children with CP. Materials and Method: The survey covered 54 children with CP and their mothers. Motor function levels of cases were determined through the Gross Motor Function Classification System (GMFSS) and Manual Ability Classification System (MACS); receptive language development through Peabody Picture Vocabulary Test; and estimated cognitive levels by questioning families with the Europe SPARCLE project cognitive impairment form. Data was analysed by using SPSS 18.0 statistics programme and p<0.05 was accepted as statistically significant difference. Outcomes: While no significant relationship was found between CP children’s receptive language development and motor function levels (p>0.05), the relationship between receptive language development and cognitive levels was found as significant (p<0.05). Discussion: We think detailed assessment of the state of children with CP characterized by cognitive, speech and language impairments besides motor problems is important in terms of identifying rehabilitation targets. Key words: Cerebral Palsy, Linguistic development, Gross motor function classification system, Manual ability classification system

Amaç: Serebral Palsi’li (SP) çocukların %31-88’inde dil ve konuşma bozukluğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, SP’li çocukların kelime bilgisi gelişimi ile motor fonksiyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 54 SP’li çocuk ve annesi dahil edildi.  Olguların motor fonksiyon seviyeleri, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (Gross Motor Function Classification System-KMFSS) ve El Yetenek Sınıflandırma Sistemi (Manual Ability Classification System-MACS) ile, alıcı dil kelime bilgisi gelişimleri Peabody Resim-Kelime Testi ile, tahmini kognitif seviyeleri Avrupa SPARCLE projesi kognitif bozukluk formu ile ailelere sorularak belirlendi. Veriler SPSS 18,0 istatistik programı kullanılarak analiz edildi ve  p<0,05 istatistiksel anlamlı fark kabul edildi.
Sonuçlar: SP’li çocukların alıcı dil gelişimleri ile motor fonksiyon seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken(p>0,05), alıcı dil gelişimleri ile kognitif seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05).
Tartışma: Motor sorunlar yanında özelikle bilişsel, konuşma ve dil bozukluklarının eşlik ettiği SP’li çocukların ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin etkin rehabilitasyon hedeflerinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Sözcükler: Serebral Palsi, Dil gelişimi, Kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi, El yetenek sınıflandırma sistemi