Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitimsel Girişimin Geleneksel ve Tamamlayıcı Terapiler Üzerine Etkisi


TOYĞAR İ. , gül i., yöndem s., yılmaz i., HANÇERLİOĞLU S.

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Kongresi, 25 - 28 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text

Abstract

Amaç: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinde eğitimin geleneksel ve tamamlayıcı terapiler (GETAT) üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma yarı-deneysel tipte olup, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 47 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırma ekibi tarafından geliştirilen sosyodemografik veri toplama formu ve Bütüncül Tamamlayıcı Terapilere Karşı Tutum Ölçeği (BTTKTÖ) kullanılmıştır. Çalışmada 14 haftalık, haftada iki saat eğitimi içeren 28 saatlik geleneksel ve tamamlayıcı terapiler eğitimi verilmiştir. Eğitim içeriği Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen GETAT alanlarını kapsamaktadır. Eğitimden bir hafta önce ve üç hafta sonra değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan (protokol no: 236), Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden ve katılımcılardan yazılı izin alınmıştır. 

Bulgular: Çalışmada yer alan öğrencilerin  %80.9’unu kadınlar oluşturmakta idi. Öğrencilerin yaş ortalamaları 22.06±1.45 olarak saptanmıştır. Çalışmada yer alan bireylerin %25.5’i daha önce tedavi amaçlı GETAT kullandıklarını belirtmişlerdir. En yaygın kullanılan GETAT ise %23.4 ile fitoterapidir. Eğitim öncesi öğrencilerin BTTKTÖ toplam puan ortalamaları 26.79±4.18 iken eğitimden sonra 32.91±4.58 olarak saptanmıştır. Bütüncül sağlık alt boyutu puan ortalaması eğitimden önce 9.72±2.47 iken, eğitimden sonra 12.45±2.37 olarak saptanmıştır. Tamamlayıcı terapiler alt boyut puan ortalaması ise eğitimden önce 17.06±3.10 iken, eğitimden sonra 20.47±3.68 olarak saptanmıştır. BTTKTÖ toplam puan ortalaması (p<0.001), bütüncül sağlık alt boyutu puan ortalaması (p<0.001) ve tamamlayıcı terapiler alt boyutu puan ortalaması (p<0.001) yönünden eğitim öncesi ve eğitim sonrası arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinde GETAT kullanımının yaygın olduğu, en sık kullanılan yöntemin fitoterapi olduğu gözlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerine verilen eğitimin bütüncül tamamlayıcı terapilere karşı tutum konusunda etkin olduğu ve tutumu olumlu yönde arttırdığı saptanmıştır. GETAT konusu ve içeriğine tüm hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde düzenli bir şekilde yer verilmesi önerilmektedir.