Gebelik ve cinsellik: FSFI ölçeği ile bir sistematik derleme


Kardeş G. , Hadımlı A. , Demirelöz Akyüz M.

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 November 2020, no.69, pp.275-276

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275-276

Abstract

Gebelik ve cinsellik: FSFI ölçeği ile bir sistematik derleme

Güzin KARDEŞ*, Aytül HADIMLI*, Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ*

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

 

Amaç: Bu sistematik derleme ile Türkiye’de Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI) kullanılarak gerçekleştirilen, gebelikte cinsellik ve etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, “Ulakbim Türk Tıp Dizini”, “Türk Psikiyatri Dizini”, “Google Akademik/Scholar”, “Science Direct”, “ProQuest” ve “PubMed” veri tabanlarında 2010-2020 tarihleri arasında yayınlanmış araştırmalar incelenmiştir. Tarama, “gebelik (pregnancy), cinsellik (sexuality), cinsel yaşam (sexual Life), Türkiye (Turkey)” kelimeleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmiştir. Bulunan çalışmaların başlıkları ve özetleri gözden geçirilmiş, başlık veya özette “gebelik, cinsellik, cinsel yaşam, Türkiye” kelimelerinin varlığında tam metin incelemesi yapılmıştır. Toplam 63189 çalışma belirlenmiştir. Başlık ve özetlerin incelenmesi sonucu 63133 araştırma kapsam dışı bırakılmış, kalan 56 makalenin tam metinleri incelenmiştir. Araştırma kriterlere uyan, FSFI ölçeğinin kullanıldığı 19 makale araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Literatür taraması, çalışmaların seçimi ve çalışma dışı bırakılması birbirinden bağımsız üç araştırmacı tarafından yapılmıştır.

Bulgular: İncelenen araştırmaların örneklem grubundaki gebelerin; yaş ortalamasının 27.26 (n:16), eşlerinin yaş ortalamasının 31.53 (n:4), genel FSFI ortalaması 22.5 olarak saptanmıştır. FSFI’nin toplam ve alt grup puanlarının trimesterlar arasında farklılık gösterdiği ve gebelik haftası ilerledikçe toplam puan ortalamalarında azalma olduğu görülmüştür.

Sonuç: Yapılan çalışmalarda gebelerin yaşı, eğitim durumu, eş yaşı,  ekonomik durumu, gebelik trimestri ile  cinsel işlev bozukluğu arasında  istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu veriler, doğum öncesi gebe izlemlerinde sadece fiziksel bulgu takibi ve sağlıklı yaşam önerilerine ilişkin danışmanlığın değil aynı zamanda toplumda hala bir tabu olan cinselliğe ilişkin duygu, düşünce ve davranışların ifadesine yönelik sorunlara da odaklanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sağlık çalışanlarının bu konudaki hassasiyeti antenatal dönemde hem gebenin hem de ailesinin sağlığının yükseltilmesi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Gebe, cinsellik, FSFI ölçeği