Investigation of Demographic Characteristics of Children with Cerebral Palsy and of Their Families


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Mutlu A., Kerem Günel M.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.17, pp.10-14, 2008 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED
  • Page Numbers: pp.10-14

Abstract

Objective: This study was planned to examine

the demographic characteristics of children with

cerebral palsy (CP) and of their families.

Material and Methods: In this study, the

demographic characteristics of children with

cerebral palsy (CP) and of their families were

investigated retrospectively in 104 children who

were hospitalized for rehabilitation in Ankara

Physical Therapy and Rehabilitation Education and

Research Hospital, Pediatric Clinic between January-

August 2006. Age, sex, age at diagnosis, clinical

type and social, cultural and economic

characteristics of families were examined.

Results: Mean age of the children was 6.8

±2.4 years (min:4-max:12); 31 (29.8%) were

females and 73 (70.2%) were males. 54 of the

children (52.0%) were diagnosed in the first year of

life and 26 (25.0%) in the second year. When the

clinical type of CP was investigated, the most

common type was spastic type with 73.1%. Ages

of the mothers were between 26-40 and the

fathers between 31-40. 67 families (64.4%) were

living outside Ankara while 37 (35.6%) lived in

Ankara. 46 families (44.2%) had sufficient

knowledge about CP.

Conclusion: The high prevalance of CP in our

country requires that the demographic

characteristics of children with CP and of their

families be elucidated. Determination of

demographic characteristics may contribute to

designate effective rehabilitation targets.

Amaç: Bu çalışma; Serebral Paralizi (SP)’li

çocukların ve ailelerinin demografik özelliklerinin

incelenmesi amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ankara Fizik

Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Rehabilitasyon Kliniği’nde Ocak-Ağustos

2006 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 104

SP’li çocuğun ve ailelerinin demografik özellikleri

retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet,

SP tanısı aldığı yaşları, klinik tipleri, anne ve

babaların sosyokültürel ve ekonomik özellikleri

sorgulandı.

Sonuçlar: Olguların 31’i (yüzde 29.8’i) kız, 73’ü

(yüzde 70.2’si) erkekti ve yaş ortalamaları 6.8 ±2.4

yıl idi (4-12). Olgulardan 54’ü (yüzde 52.0’ı) 0-1

yaş arasında tanı alırken, 26’sı (yüzde 25.0’i) 1-2

yaş arasında tanı almıştı. Olgular klinik tip açısından

incelendiğinde, yüzde 73.1 oranıyla en fazla spastik

tip SP mevcuttu. Annelerin yaş dağılımı 26-40,

babaların ise 31-40 yaş arasında idi. Ailelerden 67’si

(yüzde 64.4’) Ankara dışında yaşarken, 37’si (yüzde

35.6’sı) Ankara’da yaşıyordu. Ailelerden 46’sı

(yüzde 44.2’si) SP hakkında yeterli bilgiye sahipti.

Tartışma: Ülkemizde SP prevalansının oldukça

yüksek olması, SP’li çocukların ve ailelerinin

demografik özelliklerini ortaya koyma gerekliliğini

artırmaktadır. Demografik özelliklerin

belirlenmesinin, etkin rehabilitasyon hedeflerinin

saptanmasına katkıda bulunabileceği

değerlendirmesi yapılmıştır