Gecikmiş Konjenital Katarakt Cerrahisinde Uzun Dönem Görsel Sonuçlar


Akbaş E. , Demirkılınç Biler E. , Üretmen Ö.

TOD 54. Ulusal Kongresi ve Bileşik Canlı Cerrahi Toplantısı, İstanbul, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Amaç: Yaşamın ilk yılında fakat gecikmiş olarak opere edilen konjenital katarakt hastalarında, uzun dönem görsel prognozu ve ortaya çıkacak ilave göz problemlerini değerlendirmek 

Yöntem: Konjenital kataraktı tek taraflı olup 8 hafta ve sonrasında; veya çift taraflı olup 12 hafta ve sonrasında opere edilen; uzun dönem takiplerinde görmesini ifade edebilen 52 hastanın 89 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDK), detaylı oftalmolojik muayene sonuçları, kapama tedavisine uyumu retrospektif olarak incelendi. Gelişimsel olabilecek kataraktlı olgular ve 12 aydan sonra opere edilenler çalışma dışı bırakıldı. Nihai görmeyi etkileyebilecek ilave retinal veya optik sinir hastalığı bulunan 3 hastanın 5 gözü ayrıca değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların ortalama tanı yaşı 5,05±2,53 ay, ortalama ameliyat yaşı 5,45± 2,61 ay olup ortalama takip süresi 8,5±4,3 sene idi. 27 kadın, 25  erkek hastanın 15’inde tek, 37’sinde çift taraflı katarakt mevcuttu. Cerrahi öncesi 52 hastanın 6’sında ekzotropya, 3’ünde ezotropya, 14’ünde arayıcı göz hareketleri ve nistagmus mevcut iken cerrahi sonrası son kontrolde 39’unda şaşılık (%75; 15 ekzotropya, 24 ezotropya), 26’sında (%50) nistagmus saptandı. 55 gözde (%61,8) glokom gelişimi görülürken 6 göze trabekülektomi, 1 göze seton cerrahisi uygulandı. 20 hastaya, cerrahi sonrası ortalama 67,13±29,6 ayda sekonder intraoküler lens implantasyonu yapıldı. Hastaların son muayenelerinde saptanan EİDK değeri ortalaması tek taraflı cerrahi grubunda 0,20±0,22 (LogMar 1.13±0.82), çift taraflı opere edilenlerde ise 0,38±0,24 (LogMar 0,60±0,52) olmak üzere tüm hastalarda 0,35±0,24 olarak bulundu. (LogMar 0,69±0,61).  

Sonuç: Erken yaşta cerrahi, konjenital kataraktlı olguların görsel gelişiminde kritik öneme sahip olup bu hastalarda nistagmus ve şaşılık görülme oranları hayli yüksektir. Öte yandan gecikmiş cerrahilerde ve tek taraflı olgularda dahi uygun refraktif düzeltme ve kapama tedavisi ile işlevsel bir görme elde edebilme şansı mevcuttur.