KORONER ARTER HASTALIKLI DİYABETİK OLGULARDA PRAVASTATİNİN İNFLAMATUVAR SÜREÇ ÜZERİNE ETKİLERİ


Bozdemir A. E. , Kabaroğlu C. , Habif S. , Kayıkçıoğlu L. M. , Erdener D., Bayındır H. O.

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Aralık 2020, cilt.18, no.3, ss.200-205

  • Cilt numarası: 18
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.200-205

Özet

KORONER ARTER HASTALIKLI DİYABETİK OLGULARDA PRAVASTATİNİN İNFLAMATUVAR SÜREÇ ÜZERİNE ETKİLERİ Ahmet Erkin Bozdemir1 , Ceyda Kabaroğlu2 , Sara Habif2 , Meral Kayıkçıoğlu3 , Dilek Erdener2 , Oya Bayındır 2 1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teğecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmir, Türkiye 2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Amaç: Tip 2 diyabetes mellitusta şiddetli ateroskleroza bağlı olarak, akut koroner sendromların gelişme riski de artmıştır. Kardiyovasküler hastalığı olmayan veya henüz tanı konulmamış hastalarda statin tedavisinin, CRP düzeylerini doza ve süreye bağlı olarak düşürdüğü ve bu kişilerde, CRP düzeylerinin gelecekte ortaya çıkabilecek akut koroner olayların bir göstergesi olduğuna ilişkin bir çok yayın bulunmaktadır. Bu çalışmada kardiyovasküler hastalık gelişimi açısından risk altında olan diyabetik olgularda, dislipidemi tedavisi için ilk seçenek olarak önerilen statinlerden pravastatinin, lipid düşürücü etkisi dışında, inflamatuvar süreç üzerindeki etkilerinin Malondialdehid (MDA), homosistein (Hcy), Neopterin, C-Reaktif Protein (CRP) ve Fibrinojen düzeylerinin karşılaştırılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grubu olarak Kardiyoloji polikliniğine başvuran diyabetli olgulardan antihiperlipidemik kullanmayan hastalar, kontrol grubu olarak da benzer yaş ve cinsiyette olan, sağlıklı, gönüllü olgular seçildi. Hiperlipidemi saptanan hastalara 40 mg/gün Pravastatin veya Plasebo başlandı. Randomize olarak plasebo veya pravastatin başlanan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 8. haftada, MDA, Hcy, Neopterin, CRP ve Fibrinojen düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen diyabet tanısı almış 29 erkek ve 16 kadın olgunun yaş ortalaması 55,8 ± 8,1 (Ortalama ± SD) idi. 8 haftalık tedavi süresince 23 olgu Pravastatin ve 22 olgu plasebo kullandı. Pravastatin verilen grupta neopterin (p=0,048), Hcy (p=0,009), CRP (p=0,001) ve fibrinojen (p=0,023) düzeyleri tedavi öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Sonuç: Sonuç olarak pravastatin kullanımı sonrasında hastaların sahip olduğu riski belirten yüksek MDA, Hcy, CRP ve fibrinojen düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düşme, lipid profillerinde de düzelme elde edildi. Anahtar Kelimeler: koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, HMG-CoA Redüktaz İnhibitörü, lipidler, inflamasyon, neopterin