The Voice of “Other America”: Establıshment vs. Immigrants in Howard Fast’s Novel The Passion of Sacco and Vanzetti


Erdem M.

The Journal of Social Science (TJSS) , no.9, pp.282-295, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.30520/tjsosci.878048
  • Title of Journal : The Journal of Social Science (TJSS)
  • Page Numbers: pp.282-295

Abstract

This study aims to provide an analysis of political, social and historical facts prevalent in the American society by looking into the cultural aspects of the 1920s America through the lens of the American author Howard Fast and his The Passion of Sacco and Vanzetti (1953). The novel offers a fictional account of the execution of the two Italian immigrants, Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti, without a fair trial. These two were convicted of a robbery that took place in Boston along with the murder of two security guards, an incident that plays an important role in American history. However, what the novel actually highlights is the threat posed to the American society and its established order by these two Italian immigrants and anarchists. In this study, building upon the intersection between literature and history, it is aimed to discuss the struggle of immigrants for existence and survival against this establishment. These people were subjected to discrimination and unjust treatment in a social structure, which can be defined as “The Other America.” In this respect, drawing upon discussion on literature and history, this study will attempt to juxtapose both narratives in order to unfold the political and cultural aspects emphasized in Fast’s novel. In the darkness of the 1920s, immigrants, workers, radicals, anarchists, socialists, communists and defenders of these worldviews in American society can be considered among those labelled as “others.” As opposed to them, local residents, with their racist, biased and xenophobic manners, stand as the representatives of the establishment and maintain its order via the practices of the law and academy in an atmosphere of the “Red Scare.” In this respect, from a perspective where literature and history intersect, while examining the conflict between the local residents and immigrants, we will unfold how the establishment employs state apparatus. Interestingly, in our country, although this novel by Howard Fast is translated into Turkish, almost no academic research has been carried out about the author and his work. I, therefore, consider this study to be of interest to researchers and students as it gives recognition to a prolific author and his novel.

Bu çalışmada Amerikalı yazar Howard Fast’in Suçsuzlar (1953) adlı romanı üzerinden 1920’lerin Amerika’sına yönelik kültürel incelemeler gerçekleştirilerek, toplumda ön plana çıkmış siyasal, sosyal ve tarihsel olgulara yönelik çözümlemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Roman, kurgu olarak ABD tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Boston’da gerçekleşen bir soygun ve iki güvenlik görevlisinin cinayete uğramasıyla ilgili suçlu bulunan iki İtalyan göçmeni Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti’nin adil bir yargılama geçirmeden ölüm cezasına çarptırılma sürecini ele almaktadır. Bununla birlikte romanın esas olarak üzerinde durduğu konu göçmen ve anarşist olan bu iki İtalyanın kimliklerinden dolayı Amerikan toplumuna ve yerleşik düzene tehlike oluşturmalarıydı. Çalışmamızda yöntem olarak edebiyat/tarih kesişmesinin oluşturduğu zemin üzerinden hareket ederek “Öteki Amerika” olarak tanımlayabileceğimiz toplumsal yapı içinde yok sayılan, ötekileştirilen ve haksızlığa uğrayan kesimlerin yerleşik düzene karşı var olma ve kendilerini ifade edebilme mücadelesini ortaya koymaya çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmamızda, öncelikli olarak edebiyat ve tarih üzerine birkaç tartışma ele alınacak, ardından romanda ön plana çıkan kavramların siyasi ve kültürel boyutlarına yönelik nitel çözümlemeler ve çıkarımlar yapılacaktır. 1920’lerin karanlık atmosferi içinde ötekileşen kesimler olarak göçmenleri, işçileri, radikalleri, anarşistleri, sosyalistleri ve komünistler ile birlikte bu düşünceleri savunan insanları değerlendirmek mümkündür. Bunların karşısında ise yerleşikler olarak tanımlayabileceğimiz muhafazakâr kesimlerin ırkçı, önyargılı ve yabancı düşmanı tutumları ile birlikte “kızıl korku” atmosferi içinde kurulu düzeni korumak adına adalet sistemi ve akademinin uygulamalarını görmekteyiz. Böylece edebiyat ve tarihin kesiştiği noktadan hareket ederek bir taraftan yerleşikler ve göçmenler arasındaki karşıtlığı incelerken diğer taraftan müesses nizamın devlet aygıtlarını nasıl kullandığını görmüş olacağız. İlginç olan bir nokta ise gerek Howard Fast, gerekse Türkçeye de çevrilmiş olan romanıyla ilgili olarak ülkemizde neredeyse hiç bir akademik çalışmanın yapılmamış olmasıdır. Zaten çıkış noktalarımızdan bir tanesi de bu olmuştur zira böylesi üretken bir yazarın ve eserinin tanınması araştırmacıların ve öğrencilerin ilgisini çekebilir.