İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi


Creative Commons License

Kayhan H. N. , Şengül Avşar A., Piştav Akmeşe P.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.268-278, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.268-278

Özet

Özet

Gelişim özellikleri benzer olan çocuklar, aynı eğitim ortamlarına devam ederken akranlarından farklı gelişim

özelliklerine sahip bireylerin eğitim gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Özel gereksinimi olan öğrencilerin

akranlarıyla birlikte, destek özel eğitim hizmetleri sağlanarak eğitim almaları ‘‘kaynaştırma’’ olarak

tanımlanmakta; ancak kaynaştırma uygulamasının başarılı olmasını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır.

Öğretmen tutumları kaynaştırmayı etkileyen faktörlerden biri olduğundan, eşitlik ilkesine göre bireyin eğitim

kurumlarına devam etmesi ve başarılı bir kaynaştırma için 8 yıllık zorunlu eğitimin I. ve II. kademesinde görev

yapacak öğretmenlerin tutumlarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada ilköğretim birinci ve ikinci kademe

öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin mezun olunan lise türü, aile ve/veya çevresinde engelli

birey olup olmama değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama niteliğindeki çalışmada

veriler ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve Kırcaali-İftar (1998) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ‘‘Kaynaştırmaya İlişkin

Görüşler Ölçeği’’ ile elde edilmiştir. Bulgularda mezun olunan lise türü ve aile ve çevresinde engelli birey olup

olmama değişkenlerine göre öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farklılık

olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: İlköğretim, kaynaştırma, aday öğretmen.

Development of children with similar characteristics, the same educational characteristics of individuals with

different development environments while their peers who have different training requirements. With special

needs students with their peers, get an education by providing support for special education services are

defined as ''mainstreaming''. Mainstreaming is one of the factors affecting the attitudes of teachers, the 8-year

compulsory education for a successful fusion I. and II. level is important to know the attitudes of teachers will

serve. This study of primary and middle school teachers' views of gender mainstreaming in education,

graduated high school type, individuals with disabilities are not being around family and friends variables

whom It may concern according to investigate. Translated into Turkish and studied its psychometric properties

by Kırcaali-İftar (1998) be used collect the data.Personal Information Form will be used also prepared by the

researcher. The results of the study indicated that there was no significant difference in terms of graduated

high school type, individuals with disabilities are not being around family and friends variables.

Key Words: Primary education, mainstreaming, teacher canditates.