Öğrenci - Öğretmen İlişki Ölçeği-Kısa Formunun Türkçe’ye Uyarlanması


Creative Commons License

Şahin Ası D. , Ocak Karabay Ş.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.67-82, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Ege Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.67-82

Özet

Öğretmenin belli bir öğrenciyle kurduğu ilişkiyi rapor ettiği, alanda yaygın olarak kullanılan güvenilir ve geçerli nadir ölçme araçlarından biri, “Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği” dir. Orijinal adı Student – Teacher Relationship Scale (STRS) olan Pianta (1999, 2001) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, son yıllarda kullanım kolaylığı nedeniyle alanda yaygın biçimde uygulanmaya başlanan “Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği- Kısa Formu” nun Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik bulgularına ilişkin bir uyarlama yapılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla amaca uygun olarak belirlenen 22 kurum, 830 çocuk ve ölçekleri dolduran 165 öğretmen ile çalışma yürütülmüştür. Ölçeğin kısa formu 15 maddeden oluşan, yakınlık ve çatışma alt boyutlarını içeren 5’ li likert tipi bir ölçektir. Yapılan güvenirlik analizleri sonunda, iç tutarlılık kat sayısı toplam puan açısından (cronbach alfa) .82 olarak bulunmuştur. Alt ölçekler boyutunda değerlendirildiğinde çatışma alt ölçeği iç tutarlık katsayısı .84, yakınlık alt ölçeği iç tutarlık katsayısı ise. 76 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları çatışma alt ölçeği için .87, yakınlık alt ölçeği için .83, ve toplam puanda .83 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan 15 madde iki faktörlü yapıya zorlandığında ortaya çıkan bulgular ölçeğin orijinal kısa formundaki iki faktörlü yapısının korunduğunu göstermektedir. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizine ilişkin bulgular öğrenci-öğretmen ilişki ölçeğinin doğrulayıcı yapı geçerliğinin sağlandığını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Öğrenci-Öğretmen İlişkileri • Okul Öncesi Dönem • İlişki Algısı 

One of the rare, reliable, and valid measurement tools widely used in the field is “Student - Teacher Relationship Scale” (STRS), which was developed by Pianta (1999, 2001). This scale reflects teacher’s perception about his/her relationship with a particular student in the class. In this study, we examined the validity and reliability of the Turkish version of "Student-Teacher Relationship Scale – Short Form", which has been widely used in recent years because of its practicality. Data were collected from 22 institutions and 830 children, and 165 teachers filled out scale for the first five students on their classroom lists. The short form of the scale is a 5 point Likert-type scale with 15-items, including the dimensions of closeness and conflict. At the end of the reliability analysis, internal consistency coefficient for the total score (Cronbach's alpha) was found to be .82. When subscales were considered, in the conflict subscale internal consistency coefficient was found.84, and for closeness it was .76. Test-retest reliability coefficients for conflict subscale were .87, .83 for closeness subscale, and .83 for the total score. The findings showed that the scale displayed two-factor structure of the original short form. Additionally, confirmatory factor analysis indicated that the structure of “Student-Teacher Relationship Scale-Short Form” has been established adequately.

Keywords: Student-Teacher Relationships • Preschool Period • Relationship Perception