Personal Development Literature in Turkey: A Mete-Thematic Analysis


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Özşenler S. D.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.78, pp.1096-1116, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 78
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17755/esosder.762032
  • Title of Journal : Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1096-1116

Abstract

This study focuses on personal development literature in Turkey and aims to analyze academic articles on personal development using a meta-thematic method. Personal development means to take one‟s potential to the next level. Personal development has become an important concept and practice in the recent years and has comprehensive, multi-dimensional, and interdisciplinary characteristics. Such a study carried out in Turkey, is considered to be important in terms of creating a profile regarding the scientific characteristics of the personal development phenomenon and its appearance within Turkey. This study was carried out using national databases and indices. The study sample was composed of databases such as Google Scholar, Dergipark, Asos Index, Sobiad and the Ulakbim Index. The academic articles obtained from these databases used for this qualitative study were analyzed with the meta-analytic method. The study results were discussed according to certain themes and estimations regarding the personal development literature in Turkey and all details were included in the results section of this study. The study was completed with a general discussion of the results and recommendations for future studies.

Keywords: Personal Development, Communication Studies, Meta Thematic Analysis. 

Kişisel gelişim yazınına odaklanan bu çalışma, Türkiye‟de yayımlanmış kişisel gelişim konulu akademik makaleleri meta-tematik açıdan analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kişisel gelişim, en yalın ifadeyle kişinin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımasıdır. Son dönemlerin önemli kavram ve uygulamalarından biri olan kişisel gelişim; kapsamlı, çok boyutlu ve disiplinlerarası bir niteliğe sahiptir. Türkiye‟de kişisel gelişim yazınını konu eden böylesi bir çalışmanın, kişisel gelişim olgusunun bilimsel niteliğine ve kişisel gelişimin Türkiye‟deki görünümüne ilişkin bir profil oluşturma açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma, ulusal veri tabanları ve dizinler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Google Akademik, Dergipark, Asos Index ve Sobiad gibi veri tabanları ile Ulakbim dizini araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Nitel desende oluşturulan çalışma kapsamında söz konusu veri tabanlarından elde edilen akademik makaleler meta-tematik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma bulguları, belirli temalar uyarınca yorumlanmış ve bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanın sonuç kısmına yansıtılarak Türkiye‟de kişisel gelişim yazınına ilişkin çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma, bulguların genel yorumu ve ileriki çalışmalar için öneriler ile sonlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Gelişim, İletişim Araştırmaları, Meta-Tematik Analiz.