ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BRONKOJENĠK KĠSTLER VE DUPLĠKASYON KĠSTLERĠ


Kılıç Ö. , Dökümcü Ü. Z. , Divarcı E. , Özcan C. , Erdener H. A.

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019, ss.541-542

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.541-542

Özet

Amaç: Operasyon öncesi dönemde bronkojenik kistler ve duplikasyon kistlerinin ayırıcı tanısı

kolay olmayabilir. Bu çalıĢmada cerrahi giriĢim öncesinde radyolojik ve intraoperatif cerrahi

ön tanıların histopatolojik sonuçlar ile karĢılaĢtırılması amaçlandı.

Hasta ve metod: Ocak 2010-2019 yılları arasında mediastinal kist nedeniyle cerrahi giriĢim

uygulanan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler, semptomlar,

giriĢim öncesi radyolojik görüntüleme ve operasyon bulguları ile histopatolojik ve klinik

sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular: Ortanca yaĢı 15 ay (2-156 ay) olan 16 hasta (9K, 7E) çalıĢmaya dahil edildi. Dokuz

hasta (%56) solunum sıkıntısı, sürekli öksürük, sık alt solunum yolu enfeksiyonu, göğüs ağrısı

ve hemoptizi gibi solunum sistemi semptomlarıyla baĢvurdu. Ġnsidental kist saptanan 4

hastadan üçünün antenatal tanısı mevcuttu. Histopatolojik değerlendirmede 10 hastada

duplikasyon kisti saptandı. Bunlardan yarısı semptomatikti ve 6 hastanın (%60) kisti

torakoskopik olarak eksize edildi. Altı hastada radyolojik (%60) ve 8 hastada (%80) cerrahi

ön tanı histopatolojik değerlendirme ile uyumlu bulundu. Histopatolojik olarak bronkojenik

kist saptanan 6 hastanın ise dördü solunum sistemi semptomu ile baĢvurdu. Olguların

tamamına (%100) torakoskopik eksizyon uygulandı ve cerrahi ön tanı (%100) tamamında

histopatolojik değerlendirme ile uyumluyken, 5 hastada (%83,3) radyolojik ön tanı ile

uyumluydu. Toplam 12 hastada tam rezeksiyon baĢarıldı. Kısmi rezeksiyon ile mukozektomi

(n=3) ve mukozal koterizasyon (n=1) uygulanan 4 hastadan birinde (koterizasyon)

postoperatif 5. ayda rekürrens geliĢti. Operasyon sırasında geniĢ kist-özofagus ortak duvarı

olan bir hastada ise izlemde geliĢen perforasyon ve fistül nedeniyle özofagus replasmanı

gerekti. Olguların ortanca takip süresi 12,5 aydı (1-109 ay).

Sonuç: Bronkonjenik kistler, duplikasyon kistlerine kıyasla daha fazla bulgu vermekte ve

daha yüksek oranda doğru olarak tanınabilmektedir. Torakoskopik yaklaĢım bu hastalarda

güvenle ve etkin olarak uygulanabilir. Nadir de olsa total eksizyonun mümkün olmadığı

hastalarda rekürrens geliĢebilir, bu olgular uzun dönemde mutlaka kesitsel görüntüleme ile

kontrol edilmelidir.

Aim: Preoperative differential diagnosis of bronchogenic and duplication cysts is not always

easy. Purpose of this study is to compare preoperative radiological and intraoperative surgical

prediagnosis with histopathological outcomes.

Patients and method: Medical records of patients who underwent surgical exploration for

mediastinal cysts between January 2010- January 2019 were reviewed retrospectively.

Demographics, symptoms, preoperative radiological imaging studies, intraoperative

prediagnosis and histopathological findings as well as outcomes were evaluated.

Results: There were 16 patients (9F, 7M) with a median age of 15 months (2-156 months).

Nine patients (56%) had respiratory symptoms including distress, persistent cough, frequent

infections, chest pain and hemoptysis. Four patients were diagnosed incidentally, and 3 were

detected prenatally. Out of 10 duplication cysts, 5 was symptomatic, radiological diagnosis

was correct in 6, surgical prediagnosis was correct in 8 and 6 (60%) were managed with

thoracoscopy. Out of 6 bronchogenic cysts, 4 was symptomatic, radiological diagnosis was

correct in 5, surgical prediagnosis was correct in all and all (100%) were managed with

thoracoscopy. Total resection was achieved in 12 patients. Mucosectomy (n=3) or mucosal

cauterization (n=1) were performed in each of the partial resections whereas there was one

recurrence (5th postoperative month) in the latter case. There was one major complication

(esophageal common wall perforation) that required esophageal replacement later on. Median

follow-up period was 12.5 months (1-109 months).

Conclusion: Bronchogenic cysts are more likely to be symptomatic and to be distinguished

compared to duplication cysts. Thoracoscopic approach may safely and efficiently be

performed for these cases, therefore it should be considered as the first choice. Even rare,

recurrence may be seen in cases with common wall that can not be excised totally, hence,

these cases should be controlled with sectional-imaging modalities in the long-term.