Over kanserinin epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri


Creative Commons License

Güzel D. , Yıldırım N. , Besler A. G. , Akman L. , Özdemir N. , Zekioğlu O. , ...Daha Fazla

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.44-49, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 58
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ege Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.44-49

Özet

Over kanserinin epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri

Öz

Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde 1992-2017 arası tanı alan ve tedavisi yapılan 1770 over kanserli olgunun epidemiyolojik ve sağ kalım özelliklerini analiz etmek ve sonuçlarını literatürle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından toplanan over kanseri verileri CANREG özel bilgisayar programına kaydedilmiş, DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde Ki-kare, General Linear Model, Kaplan Meier sağ kalım analizleri uygulanmıştır. Kaplan Meier sağ kalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır. İstatistik analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Over kanseri toplam 1770 olgu sayısıyla (%21,3) en sık görülen üçüncü jinekolojik malignitedir. Over kanserli olguların en sık görüldüğü yaş grubu 50-59 yaştır (%30,1). En sık histolojik alt tipi seröz karsinomdur (%32,3). Hastalık en sık metastatik evrede tanı almaktadır (%63,6). Beş ve 10 yılık genel sağ kalım oranı sırasıyla %56,4 ve %40,0 olarak saptanmıştır. Medyan sağ kalım süresi 76 ay olarak hesaplanmıştır. Jinekolojik kanserlerde beş ve 10 yıllık sağ kalım oranları sırasıyla %70 ve %47,2 iken; bu oran over kanseri olgularında sırasıyla %56,4 ve %40 olarak saptanmıştır. Prognoz ve sağ kalımın, endometrium ve serviks kanser olgularına göre daha kötü olduğu görülmüştür.

Sonuç: Over kanseri, jinekolojik kanserler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hastanemizin 25 yıllık kayıtları değerlendirildiğinde, demografik verilerin ve histopatolojik bulguların literatür ile uyumlu olduğu, sağ kalım sürelerinin ise gelişmiş ülkeler ile benzer olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Over Kanseri, Epidemiyoloji, insidans, mortalite, genel sağ kalım.