Atipik optik nörit: Çok merkezli olgu serisi


Akdal G., Çolpak Işıkay A. İ. , Togay Işıkay C., Gökçay F. , Bajin M. F. S. , Çelebisoy N.

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 20 November 2019, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97

Abstract

Amaç: Atipik optik nörit, nedenleri, klinik özellikleri ve prognozu açısından tipik optik nöritten farklıdır. Çalışmamızda atipik optik nörit tanısı alan hastaların klinik özellikleri, laboratuar bulguları, tedavi yöntemleri ve sonlanımlarını araştırmayı amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntem: Atipik özellikler, ağır görme kaybı, bilateral tutulum, ağrının eşlik etmemesi, tedavi yanıtının olmaması veya kısmi olması ve rekürrensler olarak tanımlanabilir. Çalışmamıza, izole optik nöriti olan hastalar dahil edildi. Ek nörolojik tutulumu olan hastalar veya optik nöritleri diğer sistemik otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilen hastalar dışlandı. 

 

Bulgular: Yaş ortalaması 37,2 yıl (min-maks: 16-69 yıl) olan 63 kadın ve 32 erkek, toplam 95 hasta çalışmaya alındı. Ortalama takip süresi ortalama 71,3 ay (min-maks: 1-372 ay) idi. Anti-akuaporin-4 antikoru 6 hastada, anti MOG antikoru 6 hastada pozitifti. Hastaların 57’sinin tek atağı, 15 hastanın 2 atağı, 23 hastanın ikiden fazla atağı mevcuttu. Kortikosteroide yanıtı olmayan 2 hastaya intravenöz immunglobulin, 8 hastaya plazmaferez uygulandı. Rekürrens sonrası 13 hasta Azathioprin, 2 hasta Metotreksat, 1 hasta Mikofenolat mofetil ve 1 hasta Rituximab idame tedavisi altındaydı. Hastaların 34’ünde hiç düzelme yoktu, 10 hastada kısmi, 40 hastada tam düzelme vardı. 

 

Sonuç: Atipik optik nörit, klinik profili, hastalık seyri, tedavi seçenekleri, tedaviye yanıtı ve prognozu açısından tipik optik nöritten ayrılır. Takipte özellikle kortikosteroid azaltılması esnasında rekürrens görülebilir. Bu sebeple atipik optik nörit ayrımını yapabilmek ve uzun dönem takip büyük önem taşımaktadır. Kortikosteroidler ve immunsupresif ajanlar ile uzun dönem idame tedavi, intravenöz immunglobulin tedavisi ve plazmaferez atipik optik nöriti olan hastalarda düşünülmelidir.