Patern Şaşılık Olgularında Tek Başına Yapılan Horizontal Rektus Vertikal Transpozisyon Cerrahisinin Etkinliği


Taheri L., Demirkılınç Biler E. , Üretmen Ö.

TOD 54. Ulusal Kongresi ve Bileşik Canlı Cerrahi Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2020, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Amaç: Belirgin alt oblik hiperfonksiyonu (AOH) bulunmayan patern şaşılık olgularında yapılan horizontal kasların vertikal transpozisyonu ameliyatının sonuçlarını değerlendirmek

Materyal-Metod: Çalışmaya belirgin AOH bulunmayan ve horizontal rektuslara standart cerrahiye ilaveten tam veya yarım tendon vertikal transpozisyon uygulanmış 19 patern şaşılık hastası dahil edildi. Oblik veya ilave vertikal kas cerrahisi uygulanmış hastalar, daha önce opere edilmiş olgular veya sensöryel kayması olanlar çalışma dışı bırakıldı. Tüm olguların detaylı oftalmolojik muayenelerinin yanısıra, uzak ve yakın kayma açıları ile aşağı ve yukarı 30 derece bakıştaki kayma açıları ölçüldü, vertikal kayma varlığı ve miktarı değerlendirildi, patern miktarı hesaplandı. Hastaların cerrahi öncesi ve sonrası 6. Ay verileri retrospektif olarak karşılaştırıldı, paterndeki azalma miktarları ve fundus foto çekilen hastalarda torsiyondaki değişim incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 15,3±9,8 (5-44) yıl olup 13’ü erkek 6’sı kadın idi. 8 olguda “A”, 11 olguda “V” patern saptanmış olup 11 hasta ekzotropya 8 hasta ezotropya nedeniyle opere edildi. 12 hastaya çift taraflı cerrahi (geriletme+transpozisyon), 7 hastaya ise tek taraflı cerrahi (geriletme+rezeksiyon+transpozisyon) uygulandı. Hastaların cerrahi öncesi ortalama patern miktarı 23,8±7,4 D idi. Cerrahi sonrası patern miktarı, “A” paterni olan hastalarda 5,75±4,4; “V” paterni olanlarda ise 8,7±6,9 olarak saptanmış olup, “A” paterni olanlarda ortalama düzelme miktarı 18,2±6,4 PD; “V” paterni olanlarda ortalama düzelme miktarı 15±9 PD olarak izlendi. “V” paterni olan 2 hasta hariç tüm olgularda patern düzelmişti. 

Sonuç-Tartışma: Standart horizontal rektus cerrahisi ile kombine horizontal kasların vertikal transpozisyonu, uygun endikasyonda tek başına A ve V paternlerin düzeltilmesinde etkili olup özellikle A paternde düzelme oranları daha yüksek olarak izlenmiştir. Paten miktarlarındaki düzelme oranları cerrahi öncesi patern miktarı ile ilişkisiz bulunmuştur.